Hopp til innhold

Sametinget mener Andrei (51) har rett til asyl i Norge fordi han er same

Utlendingsdirektoratet (UDI) har avslått å behandle den russiske sameaktivisten Andrei Danilovs søknad om politisk asyl i Norge.

Andrei Danilov

RETT TIL ASYL I NORGE? Andrei Danilov har ventet på svar på sin asylsøknad over en måned. Nylig kom avslaget fra UDI.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er skuffet over avslaget. Jeg har nemlig ikke emigrert fra Russland. Jeg har nettopp flyttet til en annen Sápmi-region, forklarer Danilov til NRK.

Danilov er den første russiske samen som søker politisk asyl i Norge. Det gjør han fordi han ikke føler seg trygg i Russland.

UDI har avslått å behandle Danilov sin søknad om opphold, fordi han har visum i Sveits.

Kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud i UDI opplyser at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

Avslaget er imidlertid i tråd med Dublin-avtalen mellom de fleste europeiske land, blant annet Norge.

Her er hovedregelen at en asylsøknad kan nektes realitetsbehandlet i et land dersom asylsøkeren kan kreves mottatt av et annet land i Dublin-samarbeidet.

Et tilleggskriterium

Danilov har bedt Sametinget om bistand.

Sametinget viser til at utlendingsloven åpner for at Norge likevel kan behandle søknader om opphold.

Det kan gjøres dersom søker har tilknytning til riket eller dersom det foreligger særlige grunner.

Silje Karine Muotka

STØTTER DANILOV: Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– Samene er ett folk og urfolk i fire stater. Vårt tradisjonelle bosettingsområde er i Russland, Norge, Finland og Sverige, argumenterer sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Muotka understreker at også etter at statsgrensene ble etablert, har samene levd som ett folk med samme kultur og tilhørighet til de samiske områdene.

– Bare i Sápmi vil jeg føle meg hjemme og ikke føle meg adskilt fra mitt samiske folk, legger Danilov til.

– Må få opphold

Andrei Danilov er fra Olenegorsk på Kolahalvøya. De siste årene har han jobbet som direktør i Stiftelsen Samisk kulturarv og utvikling i hjembyen.

Han har fremmet samenes og andre urfolks menneskerettigheter gjennom flere år.

Gjennom det engasjementet har han sett det nødvendig å forlate Russland av hensyn til egen sikkerhet.

Andrei Danilov, Andrej Danilov

MOT FORURENSENDE GRUVEDRIFT: I fjor var Andrei Danilov med i en kampanje mot gruvegiganten Nornickel. Her ble Tesla-gründer Elon Musk anmodet om ikke å kjøpe nikkel fra det russiske selskapet.

Foto: Privat

Sametinget mener at samer som må forlate de samiske områdene i en stat, bør få opphold i en av de andre statene som er del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet.

– Samer har, uavhengig av statsborgerskap, en tilknytning til hele det samiske bosettingsområdet, mener Muotka.

Hun påpeker at Danilov derfor har kulturell, språklig og samfunnsmessig tilhørighet til de samiske områdene i Norge. Det utgjør en særlig grunn som tilsier at han bør få vurdert opphold i Norge.

– Jeg anmoder derfor UDI om å vurdere Danilov sin søknad om opphold i Norge, sier Muotka.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen