Anders S. Buljo – 3. kandidat for Flyttsamelista i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Anders S. Buljo i Flyttsamelista
Foto: Åse Pulk/NRK

Valgkrets/válgabiire: Ávjovárri
Parti/bellodat: Flyttsamelista. Johttisápmelaččaid listu
Navn/namma: Anders Samuelsen Buljo, Sámmol Ántte
Alder/ahki: 51
Sivilstand/siviiladilli: Gift, fire barn. Náitalan ja njeallje máná.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

(Ikke besvart)

Hva er det største du har opplevd i livet?

(Ikke besvart)

Hva gjør du når du skal koble av?

(Ikke besvart)

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

(Ikke besvart)

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

(Ikke besvart)

Morsmål/språk

Samisk, snakker også norsk.

Samt tysk, fransk og engelsk.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Politiker for Flyttsamelista. Varaordfører i Kautokeino kommune i denne perioden. Formannskapsrepresentant fra 2007. Kommunestyremedlem siden 1999. Varamedlem i kommunestyret 1991-1999. Styremedlem i noen perioder i Guovdageainnu Johtti Sámiid searvi. Leder for Sámiid Duodji riksorganisasjon 2001-2007.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

  • Barns og unges oppvekstvilkår, eldres og utviklingshemmedes situasjon.
  • Bevare reinbeitearealer og styrke reindriftsnæringen.
  • Vår kultur, vårt språk, våre næringer og samfunnsutvikling.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

(Ikke besvart)

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

(Ikke besvart)

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

(Ikke svart)

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

(Ikke besvart)

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

(Ikke besvart)

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

(Ikke besvart)

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

(Ikke besvart)

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

(Ikke besvart)

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Evttohas ii leat vástidan.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Evttohas ii leat vástidan.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Evttohas ii leat vástidan.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.

Bargu ja oahppu

Evttohas ii leat vástidan.

Eatnigiella/giella

Sámegiela ja dárogiela.

Politihkkalaš duogáš

Várresátnejođiheaddji Guovdageainnu suohkanis dán áigodagas. Ovdagoddelahttu 2007 rájis. Suohkanstivraáirras 1999 rájšs. Várrelahttu suohkanstivrras 1991-1999. Lean maiddái moadde áigodaga leamaš stivralahttu Guovdageainnu Johtti Sámiid searvvis. Jođiheaddji Sámiid Duodji riikkaorganisašuvnnas áigodagas 2001-2007.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Buot servodatáššit leat dehálaččat, muhto jus galggan válljet muhtin áššit, de leat dat mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, vuorasolbmuid ja doaimmashehttejuvvon olbmuid dilli. Gáhttet boazoguohtunareálaid ja nannet boazoealáhusa. Min kultuvra, giella, ealáhusat ja servodatovdáneapmi.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin man Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Čilge manne/manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Evttohas ii leat vástidan.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álggahit ealáhussii?

Evttohas ii leat vástidan.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Evttohas ii leat vástidan.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Guđe ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.