Hopp til innhold

Alvorlige lovbrudd og avvik avdekket i kommunens investeringer

Det er avdekket lovbrudd i kommunens regnskapshåndtering og alvorlige avvik i investeringer. Nå forventer kontrollutvalget at noen stilles til ansvar.

Rådhuset i Tysfjord

Kommunens administrasjon har ikke kontroll på investeringer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kontrollutvalget betegner situasjonen som meget alvorlig.

– Det er bekymringsfullt for den totale forvaltningen av Tysfjord kommune i sin helhet, sier leder Ann-Aashild Hansen.

Tysfjord kommune fikk i går kritikk fra kontrollutvalget etter at det er funnet alvorlige avvik i to av kommunens investeringsprosjekter.

Unødvendig dyrt

«Kontrollutvalget er kritisk til måten administrasjonen har håndtert investeringsprosjekter. Funnene som er gjort i rapporten kan ha medført unødvendige merkostnader», skriver kontrollutvalget i sin innstilling til kommunestyret.

De kritiserer også kommunen for å bryte loven ved å ikke kunne oppgi hvem som har attestert og anvist fakturaer.

«Kontrollutvalget ser alvorlig på revisors bemerkning om brudd på bokføringsloven §13 om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale.»

Kommunen beklager lovbruddet og avvikene.

Fullstendig bilagskontroll

Det er store millionoverskridelser på investeringene Drag vannverk og Stetindhallen i forhold til budsjettert beløp.

Kommunestyret vedtok i desember 2012 at alle investeringsprosjekter de siste årene skulle gjennomgåes. I første omgang valgte kontrollutvalget ut to prosjekter: Drag vannverk og Stetindhallen.

I februar 2014 ble rapportene forelagt kommunestyret til behandling. Kommunestyret vedtok da at det umiddelbart skulle foretas en fullstendig bilagskontroll av disse prosjektene.

Kontrollen er nå gjennomført.

Stilles til ansvar

Pål Strøm Jensen

Fungerende rådmann og teknisk sjef, Pål Strøm Jensen beklager situasjonen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nå krever kontrollutvalget at noen stilles til ansvar.

«Kontrollutvalget innstiller kommunestyret å pålegge rådmannen å foreta nødvendige tiltak med hensyn til hvilke konsekvenser forholdene i rapporten skal få med hensyn til manglende prosjektstyring, dårlig prosjektering og mangelfull dokumenthåndtering, herunder uklare fullmakter.»

– Sterkt beklagelig

Fungerende rådmann forklarer lovbruddet med at investeringene kom midt i bytte av system for regnskap.

– Det er meget uheldig at bytte av programvare skal medføre en slik konsekvens, sier fungerende rådmann og teknisk sjef, Pål Strøm Jensen, og fortsetter:

– Det synes jeg er sterkt beklagelig, for det skal ikke skje. Alt skal jo være sporbart.

Strøm Jensen tviler på at informasjonen om hvem som har attestert og anvist kan gjenopprettes.

– Jeg går ut i fra at det ikke er mulig siden revisoren har trekt den konklusjonen.

Her er en oppsummering av avvikene

Drag vannverk

 • Etter bytte av regnskapssystem i 2012 har ikke kommunen lengre tilgang til å vise hvem som har attestert og anvist faktura. Det førte til at revisor ikke har kunnet kontrollere attestasjon og anvisning på faktura på 91% av prosjektet. Dette er et brudd på bokføringsloven om oppbevaring av regnskapsmateriell.
 • Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende kontroll med utgiftene og regnskapsføringen.
 • Kommunen har bokført fakturaer i investeringsregnskapet som ikke tilhører Drag vannverk.
 • Kommunen har kjøpt inn en ATV som er tatt med som utgift på dette prosjektet, men revisoren kan ikke finne dokumentasjon som bekrefter at det gjelder investeringsprosjektet Drag vannverk.
 • Uenighet mellom Tysfjord kommune og Fauskebygg AS om hvem som skulle betale for en utbedring endte med at kommunen måtte betale Fauskebygg AS en million kroner, pluss juridisk bistand på ca. 200.000 kroner.

Stetindhallen

 • Revisor kan ikke kontrollere at faktura på til sammen 2,5 millioner kroner er i henhold til inngåtte avtaler med leverandører.
 • Etter bytte av regnskapssystem i 2012 har ikke kommunen lengre tilgang til å vise hvem som har attestert og anvist faktura. Det førte til at revisor ikke har kunnet kontrollere attestasjon og anvisning på faktura på 79% av prosjektet. Dette er et brudd på bokføringsloven om oppbevaring av regnskapsmateriell.
 • Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende kontroll med utgiftene og regnskapsføringen.
 • Det er kjøpt inn diverse verktøy for 25.000 uten at noen kan gjøre rede for hvor disse er. «Til tross for at beløpet for kjøp av verktøy er relativt beskjedent, er det kritikkverdig at ingen vet hvor disse eiendelene befinner seg», skriver revisoren.
 • I forprosjektet forutsatte kommunen at man fikk refundert merverdiavgift fullt ut, men måtte betale tilbake ca 2,2 millioner kroner.
 • Det er bokført innkjøp av treningsutstyr til Stetindhallen på til sammen 471.235 kroner eks. mva. på prosjekt Flerbrukshall Kjøpsvik Utstyr, som vedrører Stetindhallen. Disse er enda ikke ompostert til prosjekt Stetindhallen.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmáriin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK