NRK Meny
Normal

Alvorlige lovbrudd og avvik avdekket i kommunens investeringer

Det er avdekket lovbrudd i kommunens regnskapshåndtering og alvorlige avvik i investeringer. Nå forventer kontrollutvalget at noen stilles til ansvar.

Rådhuset i Tysfjord

Kommunens administrasjon har ikke kontroll på investeringer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kontrollutvalget betegner situasjonen som meget alvorlig.

– Det er bekymringsfullt for den totale forvaltningen av Tysfjord kommune i sin helhet, sier leder Ann-Aashild Hansen.

Tysfjord kommune fikk i går kritikk fra kontrollutvalget etter at det er funnet alvorlige avvik i to av kommunens investeringsprosjekter.

Unødvendig dyrt

«Kontrollutvalget er kritisk til måten administrasjonen har håndtert investeringsprosjekter. Funnene som er gjort i rapporten kan ha medført unødvendige merkostnader», skriver kontrollutvalget i sin innstilling til kommunestyret.

De kritiserer også kommunen for å bryte loven ved å ikke kunne oppgi hvem som har attestert og anvist fakturaer.

«Kontrollutvalget ser alvorlig på revisors bemerkning om brudd på bokføringsloven §13 om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale.»

Kommunen beklager lovbruddet og avvikene.

Fullstendig bilagskontroll

Det er store millionoverskridelser på investeringene Drag vannverk og Stetindhallen i forhold til budsjettert beløp.

Kommunestyret vedtok i desember 2012 at alle investeringsprosjekter de siste årene skulle gjennomgåes. I første omgang valgte kontrollutvalget ut to prosjekter: Drag vannverk og Stetindhallen.

I februar 2014 ble rapportene forelagt kommunestyret til behandling. Kommunestyret vedtok da at det umiddelbart skulle foretas en fullstendig bilagskontroll av disse prosjektene.

Kontrollen er nå gjennomført.

Stilles til ansvar

Pål Strøm Jensen

Fungerende rådmann og teknisk sjef, Pål Strøm Jensen beklager situasjonen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nå krever kontrollutvalget at noen stilles til ansvar.

«Kontrollutvalget innstiller kommunestyret å pålegge rådmannen å foreta nødvendige tiltak med hensyn til hvilke konsekvenser forholdene i rapporten skal få med hensyn til manglende prosjektstyring, dårlig prosjektering og mangelfull dokumenthåndtering, herunder uklare fullmakter.»

– Sterkt beklagelig

Fungerende rådmann forklarer lovbruddet med at investeringene kom midt i bytte av system for regnskap.

– Det er meget uheldig at bytte av programvare skal medføre en slik konsekvens, sier fungerende rådmann og teknisk sjef, Pål Strøm Jensen, og fortsetter:

– Det synes jeg er sterkt beklagelig, for det skal ikke skje. Alt skal jo være sporbart.

Strøm Jensen tviler på at informasjonen om hvem som har attestert og anvist kan gjenopprettes.

– Jeg går ut i fra at det ikke er mulig siden revisoren har trekt den konklusjonen.

Her er en oppsummering av avvikene

Drag vannverk

 • Etter bytte av regnskapssystem i 2012 har ikke kommunen lengre tilgang til å vise hvem som har attestert og anvist faktura. Det førte til at revisor ikke har kunnet kontrollere attestasjon og anvisning på faktura på 91% av prosjektet. Dette er et brudd på bokføringsloven om oppbevaring av regnskapsmateriell.
 • Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende kontroll med utgiftene og regnskapsføringen.
 • Kommunen har bokført fakturaer i investeringsregnskapet som ikke tilhører Drag vannverk.
 • Kommunen har kjøpt inn en ATV som er tatt med som utgift på dette prosjektet, men revisoren kan ikke finne dokumentasjon som bekrefter at det gjelder investeringsprosjektet Drag vannverk.
 • Uenighet mellom Tysfjord kommune og Fauskebygg AS om hvem som skulle betale for en utbedring endte med at kommunen måtte betale Fauskebygg AS en million kroner, pluss juridisk bistand på ca. 200.000 kroner.

Stetindhallen

 • Revisor kan ikke kontrollere at faktura på til sammen 2,5 millioner kroner er i henhold til inngåtte avtaler med leverandører.
 • Etter bytte av regnskapssystem i 2012 har ikke kommunen lengre tilgang til å vise hvem som har attestert og anvist faktura. Det førte til at revisor ikke har kunnet kontrollere attestasjon og anvisning på faktura på 79% av prosjektet. Dette er et brudd på bokføringsloven om oppbevaring av regnskapsmateriell.
 • Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende kontroll med utgiftene og regnskapsføringen.
 • Det er kjøpt inn diverse verktøy for 25.000 uten at noen kan gjøre rede for hvor disse er. «Til tross for at beløpet for kjøp av verktøy er relativt beskjedent, er det kritikkverdig at ingen vet hvor disse eiendelene befinner seg», skriver revisoren.
 • I forprosjektet forutsatte kommunen at man fikk refundert merverdiavgift fullt ut, men måtte betale tilbake ca 2,2 millioner kroner.
 • Det er bokført innkjøp av treningsutstyr til Stetindhallen på til sammen 471.235 kroner eks. mva. på prosjekt Flerbrukshall Kjøpsvik Utstyr, som vedrører Stetindhallen. Disse er enda ikke ompostert til prosjekt Stetindhallen.