Akte-geajnoe-gaskesadteme

– Gaskesadteme libie ahte mijjieh råakebe, mijjieh goerkesadtebe jïh dam heannede dan biejjien. Libie hijven gaskesadteme råajvarimmien bïjre jïh damtaj råakebe, juktie hijven gaskesadtemem utnebe. Manne håhkoem gaskesadteme jåarhka jïh maahta buerbe sjïdtedh, jæhta Eivind Torblaa mij lea fïerhtenbeajjetjeåejvie Fosen Vindesne. –Gaskesadteme hijven gåerede jïs lea akte-geajnoe-gaskesadteme, beene jïs båatsoesaemieh utnebe åssjalommh jallh mïelh, geerve sjædta. Im tuhtjh gaskesadteme hijven vuestehkeste orreme, vaestede Terje Haugen mij lea Fovsen Njaarken noerhtensijten åejvie.

Terje Haugen lever i Fovsen Njaarke nord-gruppen.
Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk