Hopp til innhold

Aili utsatt for hersketeknikk

Sametingspresident Aili Keskitalo har fått høre at hennes meninger ikke er viktige og at hun mangler kompetanse. – Kanskje fordi jeg er kvinne, sier hun.

Aili Keskitalo. Foto: NSR
Foto: NSR

I dag feirer historiens første kvinnelige sametingspresident kvinnedagen i Kautokeino.

- Vi har fortsatt behov for kvinnedagen slik at vi kan synliggjøre likestillingspolitiske utfordringer, sier hun til NRK Sami Radio.

Uviktige meninger

Utfordringer er det mange av og som må synliggjøres, mener presidenten.

I vervet som sametingspresident møter hun ofte maktpersoner – ofte menn med makt.

- Jeg har opplevd at mine meninger er blitt tilbakevist og betraktet som uviktige fordi at man hevder at jeg mangler kompetanse. Det oppfatter jeg som en hersketeknikk brukt av menn i posisjoner. Dette har ikke overrasket meg; jeg hadde forventet meg det, sier hun.

- Fordi jeg er kvinne?

Aili Keskitalo vet ikke om skepsisen hun av og til er blitt møtt med skyldes at hun er yngre enn mange andre politikere.

- Men det kan være fordi jeg er kvinne. Det er ikke så lett å svare på det.

- Vet ikke hva du snakker om

Sametingspresidenten har registrert hva kvinnelige politikerkolleger blir utsatt for dersom de kommer med synspunkter om typiske ”mannfolk-temaer”.

- Jeg opplever de samme tendensene overfor andre kvinnelige politikere som drister seg til å mene noe om reindriftspolitikk, ressursforvaltning eller barmarkskjøring. Mennene er veldig raske til å avskrive kvinnelige politikeres meninger med begrunnelsen om ”at de ikke vet hva de snakker om”. Selv har jeg fått høre at jeg er inkompentet i forhold til reindriftspolitikk, sier Aili Keskitalo.

Endret Sameland?

Etter sametingsvalget i 2005 ble det kvinneflertall i parlamentet og Keskitalo ble Samelands øverste sjef. Om det samiske samfunnet er endret etter at det ble en kvinnelig president, svarer hun:

- - Nei, jeg tror nok ikke at det er så enkelt å endre på det samiske samfunnet. Alle typer samepolitiske arbeid og alle typer likestillingspolitiske arbeid er langsiktig arbeid. Det vil nok også mitt arbeid og andre kvinners arbeid på Sametinget bære preg av. Det er nok ikke så lett å gjøre revolusjon.

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.