Åemie Leif Dunfjell kraevele

Åemie Leif Dunfjell, Snåasesne juvleme.

Snåsa kirke

Snåasen gærhkoe.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Bearjedahken, dellie åemie Leif A Dunfjell Snåasesne juvlin. Leif ADunfjell sealadi mietsken 15.b. Snåasesne. Dihte sjidti 71 jaepien båeries.

Åemie Leif Dunfjell akte dejstie mij eadtjohks laakan ,saemiej jih alkoe almetji reakta åvteste barki.

Akte maehteles almetje, maam almetjh edtjieh ohseldidh.