Advokat: – Hvis staten taper, så blir reindriftsloven ulovlig

Vinner reineier Jovsset Ánte Sara sin tredje strake seier over staten, kan det føre til ekstraarbeid for Stortinget.

Jovsset Ánte Sara i Høyesterett desember 2017

FØRSTE DAG: Reineier Jovsset Ánte Sara har fulgt med regjeringsadvokatens innlegg i Høyesterett i dag.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Ja, da blir reindriftsloven ulovlig, og etter det må sikkert Stortinget lage nye regler, sier advokat John Jonassen til NRK.

Han er en av de mest erfarne advoktene innen reindriftsrett i Norge. Jonassen følger med fra tilhørerbenken i Høyesterett når den behandler ankesaken mellom reineier Jovsset Ánte Sara og staten ved Landbruksdepartementet.

Advokat John Jonassen

ULOVLIG: Advokat John Jonassen mener reindriftsloven må til vurdering dersom staten skulle tape Sara-saken.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Rimelig regel

I dag har regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl holdt sitt innlegg. Der fokuserte han blant annet på bakgrunnen for reduksjonen av reintallet i distriktet Sara tilhører, og viste til beitegrunnlaget.

Jahr Dahl viste også til regelen om forholdsmessig reduksjon. Han mente at regelen er rimelig fordi den innebærer at alle behandles likt ved at alle må redusere prosentvis likt.

– Distriktet hadde 3105 dyr, mens den øvre tillate grensen var på 2000 rein. Dermed måtte alle redusere med 35 prosent, sa han.

Regjeringsadvokaten utdyper dette med at dette innebærer at de største enhetene må ta den største andelen av den vedtatte reduksjonen. Jovsset Ánte Sara hadde 116 rein og en reduksjon på 35 prosent gir dermed 75 dyr.

– En regel som skjermer de minste siidaandelene vil bidra til en uheldig næringsstruktur, mener regjeringsadvokaten.

«Bunnfradraget»

Hålogaland lagmannsrett fokuserte i stor grad på nettopp en regel som kunne ha skjermet reineiere som hadde under 200 rein.

I forbindelse med arbeidet med en ny reindriftslov mente både Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund at loven måtte ha en bestemmelse som unntok reineiere med 200 eller færre rein fra reduksjonskrav. Dette er betegnet som et «bunnfradrag».

Lagmannsretten understreker i dommen at verken Sametingets eller reindriftens deltakelse virket inn på lovens innhold.

– Det er klart at staten ikke tok til følge henstillingen til reindriften og fra Sametinget om å unnta siidaandelene med 200 eller færre rein fra reintallsreduksjonen. Uansett hvordan man måtte vurdere dette faktum i lys av kravet om aktiv og reell deltakelse i beslutningsprosessen, innebærer reindriftens og Sametingets syn at det i alle fall vanskelig kan hevdes at interessene til Jovsset Ánte Sara står i motsetning til interessene til reindriftsutøverne som helhet, sa lagmannsretten i dommen.

Denne vurderingen er altså regjeringsadvokaten uenig i uten at han vil utdype det nærmere overfor NRK.

– Må vurderes på nytt

Advokat John Jonassen sikter også til det som lagmannsretten sa om «bunnfradraget». Han er svært spent på utfallet i Høyesterett.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det kan føre til dersom staten skulle gå på sitt tredje nederlag i domstolene svarer Jonassen:

– Det vil i så fall bety at reindriftsloven er ulovlig. Stortinget må lage nye regler fordi Sametinget og NRL har sagt at det må være et bunnfradrag, og dermed må den type spørmsål vurderes på nytt.