Advokat tror på seier i Høyesterett

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Nå er saken hans tatt opp i Høyesterett.

Jovsset Ánte Sárá

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl med advokat Trond Biti og Jovsset Ante Sara i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det har gått bra i to rettsrunder. Jeg tror fortsatt at vi kommer til å vinne i Høyesterett. Men i dette systemet så tør jeg aldri å garantere noe. I høyesterett er det flinke dommere, man vet aldri hvilke spørsmål man får. Men jeg tror det går bra i Høyesterett, sier Jovsset Ánte Saras advokat, Trond Biti.

Det Høyesterett skal vurdere er om pålegget overfor Sara om å redusere antallet rein er i strid med menneskerettighetene, slik lagmannsretten fastslo.

Denne saken tærer på og tar mye tid for den unge reindriftsutøveren og advokaten hans Trond Biti. Advokat Biti sier at det er åpenbart at når staten anker, så tenker man ikke på belastningen som en sak har for de enkelte individer.

– Når reindrift og leve i reindriften er så viktig for reindriftsutøvere, så skjønner man at dette påvirker min klient Jovsset Ánte Sara veldig mye, sier han.

Forventet at staten kom til å anke

Biti sier at han så det som sannsynlig at staten kom til å anke til Høyesterett.

– Etter at man setter i gang en lovprosess hvor staten klart gir uttrykk for i alle dokumenter, at denne prosessen i forhold til all reindrift er innenfor folkeretten. Så jeg ble ikke overrasket over at staten ønsket en ny rettsrunde i Høyesterett, sier Biti.

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier at saken reiser prinsipielle spørsmål. Høyesterett ser nok anledning til å kunne signalisere et standpunkt til disse spørsmålene.

– Menneskerettighetene krenket

Ánde Somby

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier det blir spennende å se hvordan Høyesterett forholder seg til to rettsinstansers dommer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Spørsmålet er hvorvidt menneskerettighetene til Jovsset Ánte Sara, og dermed til en rekke andre unge reindriftsutøvere, blir krenket gjennom reguleringen som er gjort av landbruksdepartementets, sier Somby.

Han minner om at Indre Finnmark tingrett sagt at menneskerettighetene er krenket, og de bygde sin avgjørelse ved den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det samme sa Hålogaland lagmannsrett, men de bygde sin avgjørelse på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Det som blir spennende å se, er hvordan Høyesterett kommer til å forholde seg henholdsvis til Indre Finnmark tingretts dom og lagmannsrettens dom. Begge er grundige og faglig sett gjennomarbeidet dommer, sier Somby.