Gïelem noerhtesaemien dajvesne vaarjelamme

Læjhkan mejtie ij leah dan gellie noerhtesaemien dajvesne mah åarjelsaemien saemiestieh, dle gujhth gåerede åarjelsaemiengïelem vaarjeldih.

Mats Steinfjell

FEEJJENE: Mats gujhth feejJene ahte maahta sov åabpine jïh nïejtigujmie saemiestidh. Guvvie/tjoehpedimmie: Felicia Löfgren

Mats Steinfjell bijjelen golmeluhkie jaepieh Guovdageaidnusne orreme. Åarjelsaemien gïelem vaarjelamme jïh sov maanide lïereme.

Ij dan geerve orreme

Gihtjem mejtie tuhtjie geerve orreme gïelem vaarjelidh? Mats soptseste ij dan geerve orreme, bene tuhtjie gujhth ånnetji løøvlege åarjelsaemien saemiestidh gosse dan gellie jaepieh noerhtedajvesne orreme. «Im manne tuhtjh dan geerve, menh gåerede gujhth», Steinfjell jeahta.

Tuhtjem gujhth luste goh dah jeatjah åarjelsaemieh mah åarjelsaepmesne årroeminie tuhtjieh: Guktie datne leah buektiehtamme lïeredh dejtie åarjelsaemien, daepene.

Mats Steinfjell

Govlh guhkebe aamhtesem Matsine: