Åarjelsaemien mïerhkevuekie

Mejtie dihte åarjelsaemien mïerhkevuekie garveneminie, daan bijre lin mïerhkevukie seminaaresne Stiklestadesne, Noerhte-Trøøndelagesne digkiedamme.

Reinmerkeseminar

Mïerhkevuekie seminaare.

Foto: Ristin Persson / NRK

Bijjelen 100 åarjelsaemien båatsoesaemieh Nøørjen jih Sveerjen bieleste tjåanghkanamme daan Noerhte-Trøøndelagen fylhken ålman mïerhkevuekie seminaarese, Stiklestaden kultuvrejarngesne. Dihte åejvieaamhtese lea, dah åarjelsaemien mïerhkevuekieh bijre. Guktie dihte mïerhkevuekie åvtesne orreme jih guktie dihte mïerhkevuekie daelie.

Vihkeles åarjelsaemien mïerhkevuekiem vaarjelidh.

Mïerhkem maahta sliekteste jih fuelhkeste eerpedh jih maahta mïerhkem åadtjodh jih aaj mïerhkem åestedh daan båatsoelaagen tjirrh. Vihkeles jih dam mïerhkevuekiem lieredh. Guktie edtja mïerhkem jiehtedh, jih dellie eensilaakan « stijlen » mietie mïerhkesjidh. Peder Ludvig Jåma Tjåehkeren sijteste, soptsesti dah vuekieh jih nejpie-gïejijh bijre. Guktie mïerhkem buerkiestidh jih tjaeledh. Jåma tuhtjie jeatjah mïerhkevuekie daelie sjidteminie.

Peder Ludvig Jåma

Peder Ludvig Jåma, Tjåehkeren Sijte.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Vuejnebe guktie daelie sjidteme. Jijnjh jeatjah nejpie-giejh sjidteme, mij noerhtede båetieh. Vihkeles daan stijlen mietie mïerhkesjidh. Nåake daelie sjidteminie, vuajneme muvhth aejkien, guktie dah jijtje almetjh mïerhkesjamme jih mænngan eah jijtjen mïerhkiem damtijh gænnah, Jåma jeahta.

Jijtjen mïerhke prosjeektem Rørosdajvesne åtneme.

Lars Aage Bransfjell, Saanti sijteste, soptsesti sov jih Aajegen, mïerhkeprosjeekten bijre «Mïerhkh» Guktie goerehtalleme, guktie saemieh åvtesne Rørossaemien dajvesne mïerhkide buerkiestamme jih nuhtjeme. Daestie prosjeekteste,gærja sjidti maam Aajegesne gaevnieh.

Lars Aage Brandsfjell

Lars Aage Brandsfjell, Saanti sijteste.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Geervemes daejnie prosjeektene lij jih gaajhkem akten aejkien hinnedh. Mïerhkevuekide goerehtalledh jih muvhtene aejkien sijhteme vielie govledh mannasinie numhtie jih naemhtie lea jih guktie åvtesne jeahteme. Domtoes goh manne gellie jaepieh seejmes, ij man gellieh maehtieh mannem daelie vaestiedidh, Brandsfjelle jeahta.

  • Guktie govlim, dellie dah båatsoe saemieh geerjene åadtjoejin dagkeres tjåanghkosne gaavnesjidh jih digkiedidh ,vihkeles båatsoe aamhtsi bijre, daan fuhpies suehpede asken mænngan.
    Reinmerkeseminar

    Bijjelen 100 båatsoesaemieh sijhtin mïerhkevuekiej bijre govledh.

    Foto: Ristin Persson / NRK
  • Lohkh aaj: Mïerhkevuekie maahta eadtjalgehtedh - NRK Sápmi - sámegillii