Åarjelsaemien kultuvrejarnge Gaaltije, Sveerjen bielesne beetnegapth

– Tjoeveribie kultuvrejarngem Gaaltije, Sveerjesne dahpedh jis ij Staate sijhth viehkiehtidh, dihte Gaaltijen åejvie Jerker Bexelius jeahta.

Jerker bexelius verksamhetschef vid Gaaltije

Gaatijen åejvie Jerker Bexelius.

Foto: Arkivoto: Jörgen Heikki/ Sameradion & SVT Sápmi

Akte dejstie mij åadtjoeji Sveerjen kultuvre ministerem Alice Bah Kuhnkem daan våhkan Staaresne, Sveerjen bielesne gaavnesjidh lea Gaaltijen åejvie Jerker Bexelius. Dihte bievnedi man geerve lea jih beetneh-vierhtieh ohtsedidh jih åadtjodh.

– Tjoeveribie daelie rååresjidh gie mij dïedtem åtna jih åarjelsaemien kultuvrem vaarjelidh. Daan mearan Gaaltije jijtjen prosjeekte beetneh-vierhtijste vyøseme. Daelie dah beetnegh nåhkeminie, jis ibie lissiem daelie Staateste åådtje ,dellie tjoeveribie Gaaltijem orre jaapan dahpedh, Bexeliuse jeahta. Daam dihte Länstidningen.se tjaaleme.

Staaten dïedte jih saemien kultuvrem vaarjelidh.

Dihte Sveerjen kultuvreministere Alice Bah Kuhnke golteli jih hahkehti.

Alice Bah Kuhnke

Sveerjen kultuvreministere Alice Bah Kuhnke.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Ussjedem daate øøvre nåake. Geerjene sjidtem daan bijre daelie govleme. Daate mannem eadtjaldovva. Daelie sijhtem dah saemien reaktoe jih åarjelsaemiej åvteste barkedh, Kuhnke jeahta.

Dihte kultuvreministere dåajvoehtisti edtja daan bijre reektehtidh jih aaj sæjhta daam Gaaltijen daltesereektehtsem lohkedh.

Gaaltije lea åarjelsaemien kultuvre jarnge, Staaresne Sveerjen bielesne. Seamma vihkeles kultuvre jarnge goh Saemien Sijte, Snåasesne.

.