Aarhtsh mieside tsïptsehtjieh

Nøørjen båatsoesaemiej Rijhkesiebrie «NBR» tjoeperde, gosse aarhtsh smaave miesijde abpe båatsoe dajvesne moetesjeminie.

Kongeørn

Aarhtese smaave mieside bæksa.

Foto: John Øystein Berg

Minngemes våhkoen båatsoesaemieh guvviedamme jih sosialemedijan tjïrrh vuesiehtamme, guktie dihte aarhtese miesijde moetesjeminie.

Daelie dellie Nøørjen båatsoesaemiej rijhkesibrie «NBR» tuhtjie, tjuerieh daam ov-juvre soejkesjem jeatjahdehtedh.

Ellinor Marita Jåma

Nøørjen båatsoeh saemiej rijhkesiebrien åvtehke Ellinor Jåma.

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

– Daelie barre dah nielije støøremes ov-juvri bijre pryøjjadieh. Manne tuhtjiem hijvene gåessie båatsoesaemieh jijtje guvvieh vuesiehtieh, guktie dihte aarhtese smaave miesijde bæksa, NBR en åvtehke Ellinor Jåma, jeahta.

Aalvere sjædta.

Daelie dihte orre giehtjedimmie vuesehte dah aarhtesh jijnjh miesieh tsiptsestieh. Daelie vihkeles jis staate maahta viehkiehtidh jih aarhtsijste vaeniedidh, Jåma tuhtjie.

– Dah båatsoeh saemieh tjuerieh daelie åadtjodh aarhtsijste suehpede laantesne vaeniedidh, dihte NBR en åvtehke Ellinor Jåma jeahta.

Mejtie daate aarhtese orre tjoepere sjidteme?

–NBR guhkiem myndigheti gujmie aarhtsen bijre digkiedamme. Dah myndigheth eah leah daan bijre pryøjjeme. Daan mearan dellie staate baajeme daam aarhtesen aalem raeffesne aalanamme jih dellie daam stoerre tjoepere daelie båatsoesaemide sjædta, Jåma jeahta.

Daate stoerre tjoepere sjidteme, jih tjoerem dallegh Byjreskevaarjelimmie ministerene daan aamhtesen bijre rååresjidh Jåma bievnede.