NRK Meny
Normal

Aarborten tjïelte sæjhta guektiengïelen tjïelte sjidtedh

Aarboerten tjïelten sæjhta guektiengïele tjïelte sjidtedh. Daate dihte gåalmede tjïelte åarjelsaemien dajvesne mij eadtja syøkedh.

Hattfjelldal rådhus
Foto: Billy Jacobsen

Aarborten tjïelten, tjïelteståvroe gaske-våhkoen nænnoestamme, edtja guektien gïele tjïelte sjidtedh, saemien gïelereereme dajvesne jih dihte tjïelten ståvroe laatjkes edtjieh ohtsemem Tjëlte- jih moderniseringsdepartemeentese seedtedh.

Aarborten tjïelten åvtehke Asgeir Almås geerjene tjïelteståvroe, barkoedåehkien raeriem golteli. Daelie edtjebe pryøvedh ohtsedh jih daan mænngan vuejnedh jis guektien gïelereereme dajvese baahtsebe.

–Mijjieh libie saemien tjïelte, jih dellie aavosne daelie daam ohtsemem seedtebe jeahta Almås.

Daate voestes aejkien, tjïelteståvroen tjåanghkoe Sijti Jarngesne.

Ohtsemem goerehtalledh.

Saemien ministere Jan Tore Sanner, ij ennje sijhth maam dåejvoehtidh, jih guktie dah edtjieh dåemiedidh, dah tjieltieh vuestieh mah syøøkieh jih sijhtieh saemien gïelereereme dajvese tjaangedh.

Sameminister Jan Tore Sanner

Saemieministere Jan Tore Sanner.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

–Luste jis ïedtjh daejstie tjïeltijste gååvnesieh sijhtieh syøkedh. Daan mænngan åadtjebe goerehtalledh maam edtjebe darjodh jeahta Tjëlten jih moderniseringsministere Jan Tore Sanner.

Ministere ij ennje maehtieh jiehtedh gåessie Aarborten tjïelte guektien gïelen tjïelte sjædta. Sanner sæjhta daam ohtsemem voestemes vuejnedh.

–Daate lea hijvene åarjelsaemide.

Saemidigkiepresideente Aili Keskitalo geerjene, tjïeltenståvroe nænnoestamme sijhtieh guektiengïele tjïelte sjidtedh daan gïelereereme dajvesne.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Saemiedigkiepresideente Aili Keskitalo geerjene Aarboerten tjïelte edtja guektiengïele tjïelte sjidtedh.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Daajram dah ensilaakan barkeme Aarboerten tjïeltesne. Dah leah mijjiem guessiedamme jih vuesiehtamme guktie ussjedamme, daate øøvre vihkeles sjædta daan åarjelsaemien dajvese jeahta Keskitalo.

Reeremedajvesne, daaroen jih saemien gïele seamma vihkeles. Dihte dorje gaajhkes reaktoem utnieh jih saemiengïelem nuhtjedh dah byjjes etati mietie dennie saemiengïelen reeremedajvesne.

Jienebh tjieltieh meatan.

Saemiedigkie eevtjie jienebh tjïeltieh edtjieh sijhtieh guektien gïele tjïelte sjidtedh. Dihte vuesehte daate saemien gïele vihkeles jih dah tjïeltieh ektesne laavenjostieh.

Meatan 2016.

Aarborten tjïelte sæjhta gïelereeremedajvese jaepien 2016 tjaangedh.