Jïjnje lopme aajmene vaeresne

Dallegh snjaltje, mohte giesiem baajede mijjiem vuertedh.

Jïjnjh lopme

JÏJNJE LOPME: Njaarken sïjtesne ennje jïjnje lopme aajmene varesne.

Foto: Daana Fjällberg

Gellie sijjine åarjelsaepmesne jïjnje lopme aajmene vaeresne. Dellie barkoe bovtsigujmie geervebe sjædta. Daana Fjällberg Njaarken sïjteste tjomperde guktie dan giesien edtja sjïdtedh.

Maahta hov skovtere ennje vuejedh

Daana Fjällberg

Fjällberg soptseste jååktan bijjene varesne lij jïh desnie ij dan kruana goh pråvhka dan tijjien årrodh. – Dïhte lea bielie bïevle, bielie lopme, Fjällberg jeahta.

Nåake aalkoe

Daana Fjällberg

HAARJANIDH: Daana Fjällberg veanhta almetjh åadtjoeh veareldine haarjanidh.

Foto: Privat

Gosse dan jïjnje lopme aajmene dle nåake aalkoe mieside sjædta. Fjällberg soptseste miesieh provhkieh dovne slovhpedidh jïh aelkedh ånnetji sjædtoeh dan tijjesne byøpmedh , mohte dan jaepien ij leah dan kruana ennje sjïdteme. Jïh goh daelie vååjnoe, eah maehtieh aelkedh miesieh lïhkemes tijjesne mïerkesjidh .

– Ibie mijjieh maehtieh tjøønghkedh jïh geadtan tsaekedh daelie, daesnie mijjien luvnie ij gååvnesh maam gåatomegiedtesne byøpmedh, dïhte bïeljele.

Kaanne dah miesieh unnebe sjïdtieh

Daana Fjällberg

Geerve daejredh

Dej minngemes jaepieh geervebe geervebe sjïdteme veareldem gïehtjedidh. Daana Fjällberg veanhta naemhtie båetije biejjieh jåarhka, jïh ahte almetjh åadtjoeh haarjanidh – Kaanne mijjieh åådtjebe daejnie veareldine jïeledh, dohkh diekie, Fjällberg soptseste.

Fjällberg aaj soptseste beetneh-gythtjelasse sjædta mejtie veareldem naemhtie jåarhka. Dellie tjuara gellie aejkieh tjøønghkedh jïh dïhte aaj dovrebe sjædta enn jis maehtieh darjodh juktie provhkieh.