«Lustestimmie» på påskefestival

Sydisdansoe kultuvreministerinie, jacuzzi baernigujmie, gaahtjemh jih nåake haill. Påaskem 2019 lea vaajese, mohte voestegh gærhkose.

Vaino på hotelllobbyen

OPPSUMMERER PÅSKA: Sydisdans med kulturminsteren, bobler og jacuzzi med gutter, konkurranser og dårlig haill. Påsken 2019 er historie, men før det en tur til kirka

Foto: Cecilie Gjennestad

Sïejhme påaske leedtide lea Kvikk Lunsj jih Solo, mohte jeenjh saemide påaskefestivaalem Finnmarkesne lea stoerre deahpadimmie.

Vaino Rensberg jih Cecilie Gjennestad edtjijægan vuesiehtidh mij Noerthe-Saepmesne daan våhkoen deahpede.

Vaino 155-200 mïjlh gaskem fealadi gosse edtja påaskefestivaalem Finnmarkesne meatan årrodh, lij luste evtebe jih daelie bååstede båeteme. Daate lea voestes aejkien Cecilie dagkoe.

Følg med her for å få med dere opplevelsene:

Første del:

INTRODUKSJON: Cecilie og Vaino er på vei til Kautokeino. Hvordan opplever man den ultimate samiske påska?

Andre del:

FØRTE DAG: Guttevenner, sjalu jenter og sydisdans med kulturministeren er noen av stikkordene.

Tredje del:

LEK: Hvem blir mesteren av Jergullekene?

Fjerde del:

BLÅLØRDAG: Hva er Ber Jons beste sjekketips? Jentene kjører solbriller denne påskelørdagen.

Femte del:

SISTE DAG: Hvor er Vaino? Vi oppsummerer hva som er bra med Kauto-påske.

På norsk:

Klassiske påsken for nordmenn er kvikk lunsj og solo, men for mange samer er det påskefestival i Indre-Finnmark som gjelder.

Vaino Rensberg og Cecilie Gjennestad skal gi dere innblikk i hva som skjer i den nordlige delen av Saepmie denne uka.

Vaino har reist mellom 155-200 mil for å være med på påskefestival i indre-Finnmark, og er tilbake fordi det ga mersmak. For Cecilie er det første gang hun er med.

Korte nyheter