NRK Meny
Normal

– Jáhkáv suv dåjma li dagu haddudime

Priváhta goahtetsieggididdje gåhttju Divtasvuona suohkanstivrav árvustallat Divtasvuona suohkanpolitihkkára bælálasjvuodav.

Filip Mikkelsen og Bernt Langås

Bernt Langås (rievtes bielen) gåhttju Divtasvuona suohkanav guoradallat jus Filip Mikkelsen (guoro bielen) la bælálasj ja guoradallat suv dåjmajt.

Foto: Harriet Aira og Sander Andersen

“Gåhttjop suohkanav snivva suv dåjmajt ja bælálasjvuodav árvustallat.”

Dáv tjállá stivrrajådediddje goahtetsieggimviddnudagán NSB NordSalten Boliger AS Bernt Langås girjen Divtasvuona suohkanstivrraj. Sån gåhttju suohkanstivrav árvustallat suohkanpolitihkkár Filip Mikkelsena bælálasjvuodav.

– Muv vuojnno le sån la belulasj moadda ássjij ma midjij guosski, javllá NordSalten Boliger ASa stivrrajådediddje ja BBi ASa stuorámus æjgát Bernt Langås, gut maŋemus jagijt la gådijt Divtasvuonan ja Hábmerin tsieggim.
Valla suohkanpolitihkkár Filip Mikkelsen ij lájtov dádjada.

Filip Mikkelsen

Suohkanpolitihkkár Filip Mikkelsen ij dádjada manen Langås tjuottjot sån la bælálattjan.

Foto: Sander Andersen

– Mån iv dádjada manen mån sjattav belulasj, juska lav adnám dakkir ámmádijt mij guosská priváhta viddnudagájda. Ij la navti dákkir ámmáda ulmutjijt dahka belulattjan ássjij mij guosská sebrudakdåjmajda, javllá suohkanpolitihkkár Filip Mikkelsen.

Gájbbedij Mikkelsen galgaj hiejttet

E-påstan majt NRK la vuojnnám de gájbbedij Bernt Langås dijmmá Mikkelsenav gæssádittjat stivrrajådediddjen Jessen Røras. Langås tjuottjot Mikkelsen haddut dan láhkáj gå Mikkelsen ij desti Langåsa goahtetsieggimijt doarjo.

Bernt Langås

– Válga maŋŋel gå Filip ja da nuppe båhtin, de la Divtasvuonan goahtetsieggima ållu ganugahttám, javllá NordSalten Boliger ASa stivrrajådediddje Bernt Langås.

Foto: Sander Andersen / NRK

“Hiejteda stivrrajådediddjev Filip Mikkelsenav maŋemusát máno duogen. Jus ij, de mijá viddnudagá hiejttet aktijvuodav dijá viddnudagájn, Jessen Rørajn.” tjálij Langås mejlan Jessen Rør viddnudahkaj, kopija Filip Mikkelsenij.

Birrusin bielnup mánno dan maŋŋel Mikkelsen ietjasav gæssádij stivrrajådediddjen. Mikkelsen tjielggi sån iehtja mierredij gæssádit ietjas stivrrajådediddjen Jessen Rør viddnudagás.

– Ælla mujna dási kommentára, mån iesj giessiv ietjamav dassta ålgus.

– Ij desti åvdåsta

Filip Mikkelsen la Divtasvuona suohkanstivran ja tjåhkkåj åvddånammadusán, sån la aj doajmmelis sebrulasj Oalgesbelludagán. Sujna li moadda stivrrajådediddjeámmáda dagu Divtasvuona turisstaguovdátjin, Stuorgietten ja NordSalten Veidrift AS. Dåbddåp suv aj Árran julevsáme guovdátja vuostasj direktørran gånnå sån 17 jage jådedij julevsámij guovdátjav. Uddni sån dåjmat ietjas viddnudagáv Divtasconsult AS ja sån dåjmalattjat suohkanpolitihkan oassálasstá.

E-påstan majt Langås la tjállám suohkanstivrraj sån garrasit tsuojggi gå Mikkelsen ij desti åvdåsta Bernt Langås ja NordSalten Boliger AS goahteprosjevtav masi åvdep suohkanstivrra juollodij 1,1 milijåvnåv.

“Murkestav gå åvdep Jessen Røra stivrrajådediddje ij desti tjalmosta goahtetsieggimijt majt suv belludahka la dårjam, ja juollodam 1.100.000,- kråvnå. Mijá vuojno milta dát soajttá dassta boahtá gå sån hæhttuj hiejttet stivrrajådediddjen Jessen Røran. Jáhkkep suv dåjma li dagu haddudibme dáj viddnudagáj vuossti.”, tjállá Langås.

Langås návti dáv NRKaj tjielggi.

– Válga maŋŋel gå Filip ja da nuppe båhtin, de la Divtasvuonan goahtetsieggima ållu ganugahttám. Filip Mikkelsen gut la åvdep stivrrajådediddje Jessen Røran, gut æjggu bielle NSB Nord-Salten Boliger ASav, oassálasstij politihkalasj tjåhkanimij gånnå ittjij rievda diedojt ja dagáj nav vaj mån sebrudagán ja politihkalasj birrasin Divtasvuonan negativalasj láhkáj ságastaláduvviv.

Mikkelsen ij dádjada manen

Filip Mikkelsen javllá sån ij dádjada manen Bernt Langås vuojnná suv bælálattjan.

– Dat mij la muv vuodo vuojnno le mån bargav åvddånime guovlluj mij guosská Divtasvuona sebrudahkaj, ja sierraláhkáj mij guosská Ájluovta sebrudahkaj. Ja danna ælla sieradusá mij guosská ulmutjijda gudi sihti gådijt tsieggit. Gå la priváhta fálaldak de la muv mielas buorre, valla dat ij sidá javllat suohkan ij galga láhtjet vejulasjvuodajt mij vaddá vejulasjvuodav ulmutjijda gådijt tsieggit.

– Bernt Langås tjuottjot dån vuostelda suv dåjmajt gå dát la dagu haddudibme?

– Mujna ælla dasi kommentára, dat ij la muv vuohke jali muv vuojnno. Mån sidáv sebrudak galggá åvddånit, ja la sadje divnajda, javllá Filip Mikkelsen.

Suohkanstivra duogen

Sjaddá de Divtasvuona suohkanstivrra duohkáj árvustallat dáv ávttjimusáv Bernt Langåsas. Suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen ij la ássjev árvustallam ja javllá sjattasj suohkanstivra duogen mierredit majt dájna galggi dahkat.

– Iv máhte javllat majt suohkanstivrra sjaddá dahkat. Dát suohkanstivran åvddånbuvteduvvá. Hæhttuv ájn dav girjev guoradallat, valla li tjuottjodusá dåssju avta bieles. Hæhttuv ájn guoradallat åvdås suohkanstivrraj rádijt buvtáv.