Hopp til innhold

«Hamburger Prinseassa» nuoraide

Sámi girjjálašvuohta riggu ođđa nuoraid románain. Nuorra girječálli ja kárášjohkalaš Saia Stueng dat lea čállán girjji, «Hamburger Prinseassa».

Spiser hamburger

Govas hamburger ja nieida, muhto leaš go mihkkige prinseassaid? (Čájáhusgovva.)

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Saia Stueng møtte president Morales

Saia Stueng dat lea čállán girjji, «Hamburger Prinseassa».

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Jurdda čállit girjji «Hamburger Prinseassa» muitala nuorra girječálli, Saia Stueng boahtán váccedettiin joatkkaskuvlla, ja dál leage maid ožžon ruhtadoarjaga Norgga sámedikkis, almmuhan dihte iežas girjji.

Rašes áigi

Son válljii čállit nuorravuođa birra go dat lea dehálaš oassi olbmo eallimis, dalle han olmmoš hábme iežas ja vállje maiddái iežas eallin geainnu. – Dat lea hui rašes áigi, muitala Stueng.

Vaikko son ii dáhto beare olu muitalit girjjis, de dadjá ahte girji sisttisdoallá earret eará dán áigge drámá. Dat lea nuorravuođa eallima birra, sin hástalusain, bártin jnv.

– Dat muittuha veahá drámá maid oainnášit earret eará Skam TV ráiddus NRK:S.

Mariann Wollmann Magga

– Nuoraidgirjjálašvuohta sámegillii lea guhká jearahuvvon, nu ahte dán jagi mii leat válljen vuoruhit dan, čállá ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga preassadieđáhusastis.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sámediggeráđđi juolludan ruđa

Norgga sámediggeráđđi dat lea juolludan doarjaga sámi girjjálašvuođa almmuhemiide dán jahkái.

Sii ledje ožžon lagabui 100 ohcama, ja ollislaš doarjjaohcansubmi lei sullii 25 miljon kruvnnu.

Saia Stueng lea maid gazzan čállioahpu maid Sámedikki ja Sámi Dáiddaráđi/Sámi girječálli Searvvi lágidii.

Dán jahkái lei várrejuvvon birrasiid 6 miljon kruvnnu sámi girjjálašvuhtii, dieđihii Norgga sámediggi preassadieđáhusa bokte.

 • Guldal olles jearahállama dás:

Korte nyheter

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK
 • Isalill nominerejuvvon dán jagi namman

  VG lea almmuhan «Dán jagi nama» 1974 rájes. Dán jagi lea VG sámi komihkkár Isalill Kolpus evttohuvvon.

  Sámi komihkkár lea johtilit geasuhan TV-gehččiid. Son lea leamaš ođasmahtti doarjjan «Nytt på nytt», maŋŋil go válddii badjelasas Pernille Sørensena miessemánus.

  Dan čállá VG.

  Isalill Kolpus «Nytt på Nytt»-logo ovddabealde.
  Foto: Kjetil Solhøi / NRK
 • VG: Isalill Kolpus nominert til Årets navn

  VG har kåret «Årets navn» siden 1974. I år har VG nominert den samiiske komikeren, Isalill Kolpus.

  Den samiske komikeren har raskt sjarmert TV-seerne dette året. Hun har vært et forfriskende tilskudd i «Nytt på Nytt», etter at hun overtok etter Pernille Sørensen i mai.

  Det skriver VG.

  Isalill Kolpus
  Foto: Kjetil Solhøi / NRK