– Vi trenger mer forutsigbarhet

Sametinget forventer at regjeringen snarest forenkler finansieringen av samenes folkevalgte organ.

Sametingets plenumssal

Sametinget har etterlyst bedre samarbeid om budsjettet med både sittende og foregående regjeringer.

Foto: Denis Caviglia

– Vi har nylig hatt et positivt møte med statsråd Jan Tore Sanner, der vi fikk inntrykk av at han forstår behovet for å forenkle finansieringen av Sametinget, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Sametinget har i flere år etterlyst en slik forenkling, samt bedre dialog med regjeringen om Sametingets budsjettbehov.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen skal i løpet av høsten ha flere møter med parlamentarikere for å diskutere sametingets budsjettarbeid.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Prioritert oppgave

Konkret ønsker Sametinget at bevilgninger til Sametinget samles på ett budsjettkapittel og at de, i likhet med norske kommuner, får en tettere dialog med regjeringen om Sametingets budsjettbehov.

– Sametinget som et folkevalgt organ har stort ansvar, og vi må få større mulighet til å prioritere pengebruken til beste for det samiske samfunnet, sier Thomassen.

Hun håper at samtalene med regjeringens ansvarlige for samepolitikk fører til konkrete endringer av Sametingets budsjettering allerede i forbindelse med statsbudsjettet 2017.

– I flere år har vi forsøkt å få gehør for at vi trenger større forutsigbarhet i budsjettarbeidet, og dette kommer fortsatt til å være en prioritert oppgave, sier hun.

Søker støtte i Stortinget

Opposisjonspartiene Ap, Sp og SV gikk inn for en merknad i revidert nasjonalbudsjett, der de oppfordrer regjeringen til å sikre Sametinget større forutsigbarhet økonomisk, og konsultering om budsjettet.

Sametingsrådet har de siste ukene også diskutert saken med stortingspolitikere.

– Det er selvfølgelig ønskelig å få bredest mulig enighet om dette på Stortinget, sier Thomassen.

Venter på rapport

Det er to år siden regjeringen varslet at de skal lage en rapport der de vurderer finansieringen av Sametinget.

Dette ble blant annet omtalt slik i stortingsmelding 5 (2015-2016) Sametingets virksomhet 2014:

«Regjeringen har […] besluttet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med berørte departementer og Sametinget, skal vurdere fordeler og ulemper ved å samle de fleste av eller alle bevilgninger til Sametinget på ett budsjettkapittel og én budsjettpost. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet i løpet av 2015».

– Vi mener det er på høy tid at dette arbeidet blir gjort, sier Thomassen.

Liker forenklinger

Både Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær for samiske spørsmål, Anne Karin Olli er på ferie.

Paul Chaffey

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er derfor statssekretær Paul Chaffey som imøtegår sametingsrådets kommentarer om budsjettarbeidet. Sametingets ønske om å samle bevilgningene i ett budsjettkapittel er i utgangspunktet i tråd med regjeringens mål om effektivisering, mener han.

– Forenklingstiltak er vi jo glad i men det vi må se på er jo hva slags fordeler og ulemper det er ved det, så det vi har lovet er jo å komme tilbake med rapport som beskriver fordeler og ulemper som kan være et grunnlag for å ta saken videre, og så må det være både dialog og konsultasjoner om det med Sametinget, sier Chaffey.

– Den rapporten skulle jo allerede ha kommet i fjor, ifølge stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet 2014. Hvor lang tid tar det før den er ferdig?

– Det håper jeg er så fort som mulig, vi er i sluttfasen nå, men jeg våger meg ikke på å sette noen dato på det, sier Chaffey.

– Forskutterer ikke løsninger

Han forstår Sametingets ønske om større forutsigbarhet og selvstendighet i budsjettarbeidet, men er forsiktig med å antyde mulige løsninger på dette nå.

– Jeg tror ikke jeg skal forskuttere hva det arbeidet kommer til å konkludere med, det viktige nå er å få utredet hva konsekvensene er av ulike modeller, fordeler og ulemper, slik at vi har et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig, sier Chaffey.