Hopp til innhold

– Taper jeg så er jeg ferdig som reindriftsutøver

I januar skal Jovsset Ánte Sara kjempe sitt livs kamp mot den norske staten. I ukens «Studio Sápmi» forteller Sara om frykten for fremtiden.

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara
Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettsaken i Sis-Finnmárku diggegoddi tidligere i år.

Staten anket dommen og nå skal saken opp i lagmannsretten.

Kan ikke leve med 75 dyr

Ifølge Sara er det ikke mulig å klare seg økonomisk med 75 dyr.

– Da kan jeg like greitt avvikle hele driften. Men samtidig synes jeg at det har vært viktig å ta opp kampen. Nå kan det hende at jeg sitter igjen med svær regning etter rettsaken men da har jeg i alle fall prøvd å kjempe mot staten, sier Jovsset Ánte.

– Men staten mener at du ikke følger reglene, du skal redusere flokken i likhet med andre reindriftssamer. Er det sant?

– Det er sant at jeg ikke følger reglene, men jeg mener at reglene til staten er urettferdige, svarer Jovsset Ánte.

Hele intervjuet med Jovsset Ánte ser du i ukens «Studio Sápmi».

Studio Sápmi gjester

Ukens gjester, fra venstre: Jovsset Ánte Sara, Máret Ánne Sara, Ida Ovmar og Elle Márja Eira.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Miss Sweden

Årets Miss Sweden kommer også til «Studio Sápmi». Hun er Ida Ovmar fra Luleå. Moren hennes er samisk, og mamma Ovmar var Miss Lapland i 1992.

I januar skal Ida Ovmar konkurrere i Miss Universe.

– Det er mye å forberede seg på. Trening er en ting, men kosthold er også viktig. I tillegg må jeg øve på flere taler, som for eksempel på hvordan jeg presenterer meg sjøl, forteller Ovmar.

Ida Ovmar

Ida Ovmar på sminkerommet før Studio Sápmi sendingen starter.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Tok et oppgjør med hetserne

Noen personer på nettet har skrevet at Ida Ovmar har tatt skjønnhetsoperasjon, og derfor har hun høye kinnbein. Samer er kjent for å ha høye kinnbein.

– Det er snakk om lite kunnskap om samer og hvordan samer har spesielle ansiktstrekk, sier Ovmar.

Det var svenske Expressen som skrev om saken tidligere i høst.

Premiere på ny låt

Uken artist i «Studio Sápmi» er Elle Márja Eira. Hun holder på å ferdigstille det nye albumet hennes, og i «Studio Sápmi» får publikum høre rykende fersk låt fra henne.

Elle Márja Eira

Ukens artist er Elle Márja Eira som er aktuell med ny plate.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

«Studio Sápmi» kan du se her.

Programmet blir også vist på NRK2 mandag klokken 1945.

Korte nyheter

 • Álddagastán eanet go dábálaččat 

  Erenoamáš lieggasiid geažil de lea álddagastán eambbo go lea dábálaš Nuorta Finnmárkkus ikte

  Sotnabeaivve registrerejedje badjel 1000 álddagastima Eanaš álddagastima ledje Báhčeveajis ja Várjjagis

  Geasseálddagas ii leat nu dábálaš, Nuorta Finnmárkkus, muhto baicce eanet dábálaš mátta Eurohpás lohká stáhtameteorologa Per Egil Haga

  Lynnedslag i Tvedestrand 26. juli 2021
  Foto: Hans Høegh
 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen
 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.