Skuffet sametingspresident: – Regjeringen viser sitt sanne samepolitiske ansikt

– Dette er en nedbygging av det samiske samfunnet, sier en skuffet sametingspresident Aili Keskitalo om statsbudsjettforslaget.

Aili Keskitalo
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015. I alt ble det bevilget 426,5 millioner til Sametinget og 890 millioner til samiske formål. President Aili Keskitalo konkluderer med at dette utgjør en reel nedgang i bevilgninger til det samiske samfunnet.

Svært skuffet

President Aili Keskitalo er svært skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Dette er en nedbygging av det samiske samfunnet. Kulturdepartementet har kuttet 4 millioner til samiske aviser og Landbruksdepartementet har kuttet 4 millioner til arktisk landbruk over landbruksavtalen og 2 millioner til reindriftsavtalen. Med årets statsbudsjett viser regjeringen sitt sanne samepolitiske ansikt og vi er ikke imponert, uttaler president Aili Keskitalo.

– Saemien sijte nedprioriteres atter en gang

– I vårt budsjettbehov for 2015 har vi blant annet pekt på fem områder der det trengs en ekstra satsning. Dette er Sámi Giellagáldu, samiske læremidler, prosjektet Bååstede og nye bygg til Saemien Sijte og Beivváš Sámi Našunálateáhter, uttaler president Aili Keskitalo.

Saemien Sijte har ventet 9 år på at regjeringen skal bevilge penger til et nytt bygg på Snåsa, heller ikke i år ble de inkludert i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Regjeringen skryter over en satsning på museumsbygg, det er dermed svært skuffende å se at Saemien Sijte atter en gang nedprioriteres. Ei heller er det bevilget penger til et sårt trengt læremidleløft.

På tross av dette registrerer president Keskitalo likevel at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en samisk språksatsning.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 2 millioner til Sámi Giellágaldu, samt midler til drift av det nyopprettede samiske språkutvalget.


Korte nyheter

 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK
 • Koronadilli Kárášjogas

  Ikte dieđihii Kárášjoga gieldda iežaset neahttasiiddus ahte korona lea njommon ovcci olbmui. Golmmas leat isolašuvnnas korona geažil, ja oktiibuot leat logis isolašuvnnas. Kárášjoga gieldda dearvvašvuođa fágalaš ráđđeaddi Heidi Boine lohká dili duođalaččain. Maiddái valáštallanservviide čuohccá dát dilli.

  Dás gulat Kárášjoga koronadili birra

  Kárášjogas koronalassáneapmi mii čuohccá maid valáštallansearvái.
 • Deatnu vuittii suorbmasáhtu-appain

  Njeallje nuorra fitnodatálggaheaddji Deanušaldi skuvllas vuite gilvvu «Fremtidens verdiskapere i Nord», čállá Ságat. Vuoitojoavku oažžu bálkkašumi suorbmasáhtu-appa ovddas, mii gohčoduvvo «Just get there».