– Staten må ta samisk helseansvar

SANKS-leder Gunn Heatta ber staten ta ansvar med å få opprettet en egen samisk helsepark.

Gunn Heatta

SANKS-leder Gunn Heatta vil realisere planene om en samisk helsepark. I dag skal hun overtale Helse Nord og departementet til å satse på samisk helse.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Det må komme sterke føringer fra staten og Helse Nord om at dette er noe man vil realisere. Jeg tror ikke at det er en bra løsning å delegere dette videre ned i systemet, til et helseforetak som har ansvar bare for sitt eget fylke. Staten må ta et ansvar her, sier leder Gunn Heatta i SANKS.

Den Samiske Helseparken skal samle ulike tjenester rettet mot den samiske befolkningen, innen psykiatri, rus, somatikk, læring- og mestring og forskning. SANKS, samisk spesialistlegesenter og Finnmarksklinikken er de institusjonene som etter planen skal innlemmes i en egen samisk helsepark.

Det er bred støtte om forslaget fra samiske fagmiljø, politikere og kommuner.

Vil tilby ulik hjelp samtidig

Lederen i det samiske nasjonale kompetansesenteret innen psykisk helsevern (SANKS), mener at opprettelsen av en samisk helsepark vil være til beste for den samiske pasientgruppen og andre som har behov for spesialisttjenester.

– Dette vil gi et helhetlig tilbud til samiske pasienter, vi kan samle de samiske spesilistene på et sted som vi kan bruke på tvers av fag. Det vil være et tilbud til alle pasienter selvsagt, men vi vil i tillegg ha særskilt komptanse på samisk språk og kultur, sier Gunn Heatta.

– På hvilken måte vil en slik samorganisering være til det beste for pasienten?

– Eksempelvis i en sak med en pasient som har et rusproblem, så vil den samiske helseparken kunne vurdere om vedkommende også har behov for hjelp fra spesialistlegetjenesten eller psykiatrisk tjeneste. Det er ikke uvanlig at ruspasienter også trenger bistand fra psykiatrien, da vil vi kunne tilby pasienten hjelp fra alle fagområdene samtidig istedet for at pasienten må henvises til ulike institusjoner og må sendes hit og dit. Vi ser ofte at slike pasienter faller mellom to stoler, og det kan vi gjøre noe med, sier Heatta.

Nedprioriert samisk helsepark

Planene om en samisk helsepark har eksistert i mange år , men fortsatt er det bare planer. Det er Finnmarkssykehuset, som er ett av fem helseforetak i Helse Nord, som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke.

– Hvorfor har ikke en samisk helsepark blitt realisert ennå?

– Det har vært mange omstillinger i Finnmarkssykehuset. De institusjonene som etter planen skal innlemmes i en samisk helsepark er i dag underlagt ulike klinikker, og det er en utfordring. Ved en samorganisering vil man også spare penger mener vi, da vi kan ha en felles ledelse og de ansatte tilhører samme organisering slik at de kan brukes på tvers.

– Finnmarkssykehuset har mange prosjekter og de må hele tiden vurdere om de har nok midler til å gjennomføre alt. Vi ser at planen om en samisk helsepark har kommet lenger og lenger bak, sier Heatta.

Departementet på rundreise

Høsten 2015 skal Helse- og omsorgsministeren legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan som stortingsmelding. Departementet skal i meldingen beskrive utfordringer i spesialisthelsetjenesten, og foreslå tiltak slik at den møter fremtidas behov. Som ledd i arbeidet skal departementets prosjektgruppe besøke alle helseforetakene, og i disse dager er turen kommet til Finnmark.

I dag møter departementet med Helse Nord, Sametinget og SANKS, samt representanter fra kommunehelsetjenesten i den samiske kommunen Karasjok og fra helsetjenesten i Helse Finnmark og UNN.

På dagens møte vil SANKS-leder Gunn Heatta understreke behovet for å samlokalisere og samorganisere samiske helsetjenester. Og hun snakker direkte til myndighetene.

– Norge har ratifisert ILO-konvensjonen, grunnloven og den samiske språkloven gir den samiske befolkningen rettigheter som den norske staten har ansvar for. Jeg håper at myndighetene ser mulighetene i en samisk helsepark, vi ser for oss at det kan utvikles til et urfolkssenter som Norge kan være stolte av.

SANKS som allerede er et samisk nasjonalt kompetansesenter , samarbeider per i dag internasjonalt, blant annet pågår det et stort forskningsarbeid i samarbeid med en helseinstitusjon i Canada, i tillegg til ulike samarbeidsavtaler med både Finland og Sverige.

– Vi håper å kunne gi et helsetilbud til alle samer, uavhengig av land.

– Behøver nasjonale føringer

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: NSR

Sametinget mener at etableringen av en Samisk helsepark vil være et fyrtårn innen oppbygging av et fullverdig samisk helsetilbud, som må sikres stabile økonomiske rammer og utviklingsmuligheter.

– Vi er avhengig av klare nasjonale føringer for å lyktes med dette, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Sametinget møtte i går helseministeren i Oslo for å diskutere samisk helse. På møtet ble mange samiske helsesaker tatt opp, blant annet opprettelsen av en egen samisk helsepark.

Sametingspresidenten fortalte ministeren om hvorfor Sametinget ønsker opprettelse av en samisk helsepark.

– Vi er opptatt av å sikre et godt samisk fagmiljø, med breddekunnskap og som kan være med å utvikle samisk helse til det beste for den samiske befolkningen. I tillegg kan en samisk helsepark være med på å motivere flere unge samiske til å velge en utdanning innen helsevesenet, slik at vi sikrer en rekruttering.

Vil ikke forhåndskonkludere

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ikke gi noen lovnader om samisk helsepark - ennå.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Men helseminister Bent Høie kunne derimot ikke love å realisere en egen samisk helsepark under gårsdagens møte. Høie medgir at man i Norge fortsatt har en vei å gå for å sikre den samiske befolkningen likeverdig helsetjeneste.

– Den kompetansen er der delvis allerede, og de bidrar allerede ut i landet til mange andre kommuner og resten av helsetjenesten, noe som jeg synes et veldig bra. Det er et miljø som det er viktig å ta vare på, sier ministeren.

– Jeg synes at de ideene som er kommet fram i delutredningen om en egen samisk helsepark er spennende, men det er først og fremst styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord som skal ta stilling til det. Jeg følger med, men jeg kan ikke konkludere noe på forhånd før de har kommet med sine avgjørelser, sier Bent Høie til NRK.