– Sikrer gjennomføring av samenes rettigheter

Gáldu roser stortingsflertallet for ønsket om å fremme urfolksrettigheter ved opprettelsen av ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Stortinget klar til votering.

Stortinspresident Olemic Thommesen mener at Stortinget har et særlig ansvar for å bidra til ivaretakelsen av menneskerettighetene i Norge. Stortingsflertallet går inn for å fremme urfolks rettigheter ved opprettelsen av ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Bildet er fra stortingets votering over forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi er svært tilfreds med at stortingets presidentskap presiserer at den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter også må ha tilstrekkelig kompetanse og legitimitet i det samiske samfunnet, sier styreleder i Gáldu, Ing-Lill Pavall.

Stortingets presidentskap har behandlet forslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter , som organisatorisk er underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltning.

Både Sametinget og Kompetansesenter for urfiolks rettigheter, Gáldu , har under høring presisert at denne institusjonen må ha grunnleggende kompetanse for å kunne sikre samenes rettigheter på en tilfredsstillende måte.

Organet skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon knyttet til saksfelt eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspekter.

– Øker vår anseelse

Ing-Lill Pavall

Tidligere sametingsrepresentant og nå stŧreleder for Gáldu, Ing-Lill Pavall.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

En nasjonal institusjon for menneskerettigheter er et offentlig oppnevnt, uavhengig organ som har som hovedformål å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Norge har i flere år vært uten en slik uavhengig nasjonal institusjon, noe som flere har undret seg over i internasjonale fora, påpeker Pavall.

– Dette har jo stilt Norge i et underlig lys, all den tid norske myndigheter i så mange år har frontet menneskerettigheter internasjonalt, sier Pavall.

Opprettelsen av en uavhengig nasjonal institusjon tror hun vil bedre landets anseelse i så måte.

– Bidrar gjerne med kunnskap

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ble i 2001 riktig nok opprettet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo, men universitetet har i likhet med flere andre kritiske røster vist til at akademisk frihet og forskningsfrihet ikke er forenlig med rollen som nasjonal institusjon.

Pavall forventer at Sametinget blir inkludert i det videre arbeidet når lovgrunnlaget for det nye nasjonale menneskerettighetssenteret utredes. Dette for å sikre at urfolksdimensjonen virkelig blir ivaretatt i dette arbeidet.

Gáldu bidrar gjerne med kunnskap på dette feltet.

– Ved spesifikt å inkludere samiske rettigheter i lovforslaget og vurdere hvordan Gáldu kan tilknyttes til Nasjonal institusjon for menneskerettigheter , kan Norge fremstå som et foregangsland i både nordisk og global sammenheng på urfolksområdet, sier Pavall.