Toppjurist vil ha dette med i Grunnloven: Det samiske folk er landets urfolk

Tidligere leder i Høyesterett mener også at Norges Grunnlov nå bør vedtas på samisk av Stortinget.

Carsten Smith og Aili Keskitalo

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith her i samtale med sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK

– Om Grunnloven også vedtas på samisk, så er det følgelig et kraftfullt uttrykk for en Grunnlov tilpasset en viktig del av demokrati- og samfunnsutviklingen, skriver professor Carsten Smith.

Smith som var høyesterettsjustitiarius mellom 1991 og 2002 og leder av Samerettsutvalget på 1980-tallet, har på oppdrag fra sametingspresidenten utarbeidet en juridisk betenkning med forslag til endret ordlyd av Grunnlovens paragraf 108. Samtidig har han vurdert om Grunnloven kan og bør vedtas på samisk.

– Sterke hensyn taler for samisk

Toppjuristen mener det er sterke hensyn som taler avgjørende for at Stortinget vedtar Grunnloven på samisk. Han sier dette er et politisk spørsmål og ikke et rettslig spørsmål.

– Det er ingen rettslig hindring for at Stortinget kan vedta Grunnloven på samisk, og neppe heller noe rettslig påbud om at Stortinget skal gjøre det, skriver Smith.

Han viser til at paragraf 108 slår fast at det «påligger statens myndigheter å legge til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og samfunnsliv.»

– Grunnloven på samisk er et viktig element i dette arbeidet, konkluderer Carsten Smith med.

Norges Lover

Grunnloven må vedtas på samisk av Stortinget, mener Carsten Smith.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Han mener også at Sametinget bør søke et samarbeid med Stortinget for en arbeidsgruppe med særlig ekspertise i samisk språk og rettsvitenskap som skal utarbeide en tekst av Grunnloven på samisk slik at det blir likestilt med bokmål og nynorsk.

– Forfeilet debatt

Da Stortinget i fjor endret Grunnloven ble ikke forslaget om å bruke betegnelsen «urfolk» tatt med.

Carsten Smith er ikke i tvil om at begrepet kan tas inn i Grunnloven.

– Vi har lenge hatt en offentlig debatt om samene som landets urfolk. Dette er en debatt som rettslig sett er forfeilet. Det er ingen tvil om at samene rettslig sett er landets urfolk. Man kan drøfte om «urfolk» var en god oversettelse av den engelske traktatformuleringen «indigenous people», men det er ingen tvil om at samene rettslig sett omfattes av dette begrepet.

– Min konklusjon er følgelig at også «samene som urfolk» er en ordlyd som oppfyller vilkårene for å burde fremmes i Stortinget, skriver Smith i betenkningen.

Sametinget har sendt forslaget hans på høring, og fristen for å komme med innspill er satt til 6. august (ekstern lenke).