Hopp til innhold

Reagerer mot reindriftskrav

– Egen reindriftskommisjon er diskriminering, mener leder i Samisk fangst- og utmarksforening. Han får støtte fra bondelagsleder.

Johan Henrik Buljo

Johan Henrik Buljo.

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Leder Johan Henrik Buljo i foreningen er imot en egen reindriftskommisjon.

– Det må jo bety at vår organisasjon og andre næringer skal få sine egne kommisjoner. En egen kommisjon kun for reindrifta er diskrimering, sier Buljo.

Det er lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara som har foreslått en egen reindriftskommisjon .

– Diskvalifiserer seg selv

Buljo forstår ikke tankegangen til leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen.

– Han diskvalifiserer seg selv som leder når han så tidlig i kommisjonens arbeid har valgt å støtte en næring. Det er jo fullstendig gal tankegang og jeg har vanskelig for å ta ham på alvor, sier Buljo.

Jon Gauslaa utelukker ikke at kommisjonen vil oppnevne et underutvalg av sakkyndige som kan redegjøre for de historiske bruksformer de ulike siidaer har hatt i ulike områder.

Bondelaget: – Kan ikke kreve eiendomsrett

Finnmark Bondelag: Halle Arnes (t.v.) og Fred Johnsen

Fred Johnsen.

Foto: Finnmark Bondelag

Leder Fred Johnsen i Finnmark bondelag sier at reindrifta ikke kan kreve eiendomsrett på jorda.

– De har jo krav til å bruke jorda til beite fra før, og hvis de får eiendomsrett vil det skade alle som vil bruke arealene, sier Johnsen.

– Fremtvinger krav om eiendomsrettigheter

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) sa i går at de må fremme krav om eiendomsrettigheter til utmarksområdene i Finnmark dersom andre gjør det.

NRL-leder Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, vil Sara ha en egen reindriftskommisjon underlagt Finnmarkskommisjonen.

- En slik kommisjon bør ha til oppgave kun å identifisere reindriftas interne rettigheter, samt å fastsette grensene for de 40 reinbeitedistriktene og 400 siidaer vi har i Finnmark, sier Sara.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg