– Mer reindriftsmakt med sameretten

Reindrifta vil få mer makt med flertallsforslaget til den nye sameretten, mener Finnmark fylkesting.

Reinsdyr
Foto: Arne Hjelmtvedt, Nordre Toten

Flertallet i Finnmark fylkesting går imot forslagene om at sameretten for Nordland og Troms vil endre reindriftsloven.

Fylkestinget mener at endringer i reindrfitsloven vil gi reindrifta større vern enn øvre utmarksbrukere.

Hytter og gammer

Fylkestinget vedtok at Reindriftsloven ikke endres når det gjelder opphevelse av fredningsbestemmelser.

Flertallsforslaget i utvalget for den nye sameretten mener at fredningshjemlene mot reinbeite bør oppheves. Videre bør reindriftsutøvere få adgang til elgjakt i de kommunen hvor de ellers driver lovlig reindrift.

Finnmark fylkesting sier også at reindrifta ikke bør få en utvidet rett til hytte-/gammebygging og motorisert ferdesel i utmark slik flertallet i samerettsutvalget foreslår.

– Ikke redd reindriftsmakt

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad avviser at de frykter at reindrifta skal få mer makt i Finnmark.

– Vi synes det er helt unødvendig å endre Reindriftsloven som ble vedtatt i 2007. De endringene flertallet i Samerettsutvalget foreslår, må få en grundigere behandling og vi bør være med i et sånt arbeid, sier Sjåstad.

De fleste fylkestingsrepresentantene som hadde ordet under debatten om den nye sameretten, kritiserte at de hadde fått for kort høringsfrist og uttalte at rettighetsspørsmål måtte heretter bli grundigere diskutert i Finnmark.