– Regjeringas nordområdesatsing er gammelmodig

– En god strategi for nord, må lages i tett samspill med oss som bor i nord, sier Silje Karine Muotka, sametingsråd med ansvar for blant annet næringer.

Silje Karina Muotka

Sametingsråd Silje Karina Muotka mener at Solberg-regjeringas strategi for Nord-Norge er gammelmodig som ikke inneholder noe særlig nytt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun mener at regjeringens strategi for nordområdene er laget over hodene på folk som bor i nord.

– Dette er gammelmodig, overkjørende og lite engasjerende presentasjonsmåte. På toppen av det hele inneholder strategien intet nytt, men er en ganske svak reproduksjon av tidligere nordområdestrategier, sier Muotka i en pressemelding.

Det var Stoltenberg-regjeringa som i 2005 første gang definerte nordområdene som strategisk satstingsområde.

– Nå har vi hørt om nasjonale politiske strategier for våre hjemområder i snart ti år. De tidligere strategiene var i det minste laget i et slags samspill med nord, mener Muotka.

– Sårbart miljø

Solberg-regjeringa vil gjøre det enklere å satse på mineralvirksomhet i nord.

– Dette gjør de selv om det kommer rapporter om manglende lønnsomhet og økonomiske utfordringer i bransjen. Det er derfor en svak strategi å satse så tungt på oppstart av ny mineralvirksomhet til tross for at det er store miljømessige utfordringer og manglende lønnsomhet i markedene, sier Muotka.

Etter hennes mening er miljøet i nord sårbart, og klimaendringer kommer tydeligst til uttrykk her nord.

– Å satse så tungt på næringer med store miljøkonsekvenser er svært risikabelt, og samtidig vet vi at virksomhetene ikke holder folkerettslig standard med tanke på urfolksrettigheter. Dette kan regjeringen endre på med å sikre både etiske og miljømessige rammebetingelser i mineralloven. Det vil gi forutsigbarhet for alle, sier sametingsråden.

Vil ha bærekraftige satsinger

Muotka mener landets strategi for nord i større grad må bygge på mer bærekraftige og satsninger, slik som innovasjon, kunnskap, småbedrifter, reiseliv og lokal matproduksjon. Hun mener også grenseoverskridende samarbeid om dette vil være nødvendig.

– Slike satsninger vil vi alle kunne slutte opp om, og de er egnet til å frembringe den entusiasme som regjeringen kanskje håper på.

Sametingsråd Muotka mener også at det er en forutsetning for en god næringsstrategi at den tar utgangspunkt i de folkene som bor nordpå og det de lever av i dag.

Etterlyser satsing på primærnæringer

Etter hennes mening drives det nå en aktiv nedbyggingspolitikk på reindrift, fiske og landbruk, og på andre siden fremheves blant annet mineralnæring som saliggjørende.

– For hvor ble det egentlig av satsingen på Arktisk landbruk, som ble nevnt i regjeringsplattformen, men som var glemt under ett år etter da regjeringen nullet denne satsingen ut i jordbruksforhandlingene, spør Muotka.

Og legger til:

– I fiskeriene er det også varslet politikk som reint faktisk vil bygge ned Nord dramatisk, i stedet for å fremme fiskeriene som en av de aller viktigste næringene i her i Nord.

– Mye kompetanse i nord

Sametingsråden mener at det i Nord finnes gode og kompetente krefter i form av fylkeskommuner, Sametinget, fylkesmenn, kunnskapsmiljøer, næringsorganisasjoner og lokale næringsaktører som vil kunne delta i ett godt forankret arbeid om utvikling for og med Nord.

– Derfor må oppfordringen til regjeringen være at vi setter oss sammen for å lage en bærekraftig strategi for framtiden, sier Muotka.

Savner fokus på samiske forhold

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga

– Det er fristende å hevde at regjeringa ikke er på samme planet som meg etter å lest deres rapport om nordområdesatsing, sier Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Marianne Wollmann Magga.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

Også Aps sametingsrepresentant Marianne Wollmann Magga mener at det samiske nærmest er fraværende i regjeringas nordområdesatsing.

– Dette kommer trolig av at det ikke er noe fokus på hva det samiske er, tror Magga.

Et av de få punktene om det samiske, mener hun er at regjeringa skal sikre god dialog med næringsinteresser som reindrift, myndigheter og lokalbefolkningen.

– Men det sies ikke et ord om hvordan dette skal sikres.

Magga undres på om dialog i denne sammenheng er ensbetydende med tiltakene som omfatter raskere planprosess, samordning av innsigelser og å gi fylkesmannen rett til å avskjære innsigelser.

– For oss er det ikke dialog når det verken kan fremmes innsigelser eller når den ene parten ikke settes i stand ressursmessig til å føre dialog på det nivå det her legges opp til.

I denne sammenheng kommer hun også med kraftig kritikk til sametingsrådet.

– De er altfor passive når det gjelder å påpeke brudd på konsultasjoner, mener Magga.

– Må være plass til begge deler

Lars Filip Paulsen

Det må være mulig å utvikle nye næringer også i samiske områder dersom dette ikke går utover eksisterende næringer, mener Lars Filip Paulsen, parlamentarisk leder for Høyres sametingsgruppe.

Foto: Sander Andersen / NRK

Høyres parlamentarisk leder på Sametinget, Lars Filip Paulsen, vil ikke karakterisere Solberg-regjeringens satsing i nordområdene for gammelmodig. Likevel er han enig i at satsinga må gjøres i nært samarbeid med folk som bor i nord.

– Selv om Sametinget kanskje føler seg overkjørt, så har regjeringa etter min mening hatt god kontakt med næringslivet i landsdelen. Og signalene er entydige; det er stort behov for nye arbeidsplasser, svarer Paulsen.

Men i forhold til mineralutvinning må myndighetene være varsomme i samiske områder, mener han.

– Det er ingen hensikt å starte opp mineralutvinning hvis den ødelegger for andre næringer, som for eksempel reindrifta. Men dersom de kan leve side om side, så er også Høyres sametingsgruppe positiv til mineralvirksomhet, forklarer Paulsen.