FeFo støtter ikke Sametinget

Flertallet i Finnmarkseiendommens styre mener Sametingets forslag til retningslinjer ikke bør gjøres gjeldende i Finnmark. Mineralloven ivaretar samiske interesser godt, mener de.

FeFo styre 2009
Foto: Thor Thrane / NRK

Sametingsrådet har utarbeidet forslag om egne retningslinjer for mineralevirksomheter i samiske områder. Behovet for disse begrunner Sametinget med at Stortinget ikke vektla samiske interesser godt nok i den nye mineralloven som ble vedtatt sist sommer.

Urfolksavgift

I forbindelse med utarbeidelsen av den nye loven, ble det fremmet krav fra Sametinget om at det skulle utbetales et eget urfolksvederlag av mineraleutvinninger i samiske områder og at Sametinget skulle forvalte avgiften. Dette ble ikke tatt til følge og heller ikke om at mineralselskapene skulle konsultere Sametinget før eventuelle virksomheter ble igangsatt.

Sametinget sendte forslagene ut på en bred høring for å få støtte til sine retningslinjer, men til nå har svarene vært negative og mange viktige aktører har ikke svart og ikke vil de gjøre det heller. Blant annet har Finnmark fylkesting sagt at de ikke vil uttale seg fordi Sametinget ikke har legimitet til å utforme egne lover og regler.

Uventet vil det nok også være for Sametinget at Finnmarkseiendommens (FeFo) styre heller ikke støtter etableringen av disse retningslinjene.

Støtte til Sametinget

Josef Vedhugnes

Avtorppende FeFo styremedlem, Josef Vedhugnes

Foto: Thor Thrane / NRK

FeFos styremedlem, Josef Vedhugnes forsøkte å få flertallet i styre om godkjenne Sametingets arbeid med egne retningslinjer, men måtte skuffet registrere at dette ble nedstemt.

HØR: Josef Vedhugnes

– Jeg er skuffet over at flertallet vil bruke ordlyden med at Sametingets retningslinjer ikke bør gjøres gjeldende i Finnmark. Sametinget vil med disse retningslinjene sikre at fylket og innbyggerne får sine rettmessige andeler av de rikdommene som tilhører dem, sier Vedhugnes.

Forslag fra Josef Vedhugnes

Styret i FeFo har ingen merknader til sametingets retningslinjer for behandling av saker om mineralvirksomheter i samiske områder. FeFo anser at Sametinget kan forme egne retningslinjer for sin saksbehandling.
FeFo viser for øvrig til høringsuttalelse (62/09) departementes forslag til forskrifter for den nye mineralloven. FeFo har i likhet med Sametinget stilt betingelser om lokal verdiskapning ved mineralvirksomhet. Også FeFo har anbefalt kravet om en høyere runneieravgift, o,5 % ved mineralvirksomhet på den grunn som administreres av FeFo.

Nok lover og regler

Harald Larsen

FeFos styreleder Harald Larsen

Foto: Thor Thrane / NRK

Styreleder i FeFo, Harald Larsen mener at samiske interesser er veldig godt ivaretatt i selve mineralloven og derfor er det unødvendig med flere retningslinjer.

HØR: Harald Larsen

– Det kan bli uoversiktelig for etablerere hvis mange instanser har egne retningslinjer og dette kan medføre til at noen velger å ikke starte sine virksomheter i fylket, sier Larsen.

Flertallet i FeFos styre mener Sametingets forslag til retningslinjer ikke bør gjøres gjeldende i Finnmark og de begrunner dette slik:

1. Mineralloven har særbestemmelser for Finnmark som inneholder omfattende saksbehandlingsregler for å ivareta samiske interesser. Disse særbestemmelsene gir Sametinget og berørte samiske interesser svært gode muligheter til å få fremmet sitt syn og fremme krav til mineralvirksomheten, samt bringe saken opp til departementet/Kongen dersom man er misfornøyd med de avgjørelser som fattes.

2. Selv om den forhøyede grunneieravgiften i Finnmark går til FeFo, har Sametinget gjennom sin oppnevning av representanter til styret gode muligheter til å påvirke bruken av disse midlene. Sametinget vil dessuten bli sterkt involvert i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for anvendelse av evt. overskudd i FeFo.

3. Minerallovens saksbehandlingsregler og –gebyrer innebærer betydelig større ressursbruk for mineralselskapene ved utvikling av ny mineralvirksomhet i Finnmark enn i andre deler av landet og i våre naboland. I tillegg innebærer reglene liten forutsigbarhet for mineralselskapene. Styret mener man bør være forsiktig med å innføre nye regler som vil kunne forsterke denne konkurranseulempen.

Korte nyheter

 • Hamarøy og Narvik er enige

  Hamarøy kommune overtar gjeld på 91 millioner kroner, skriver Avisa Nordland. Dette skjer tre og et halvt år etter delingen av Tysfjord mellom kommunene Hamarøy og Narvik. Begge parter er fornøyde med å a kommet til enighet, og kommunestyrene skal ta stilling til avtalen etter jul.

  Mulbukttinden (765 moh.) i Tysfjorden.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • 500 bázahusa Oslo čoakkáldagas

  Muhtin čoakkáldagas Oslo Universitehtas leat 500 olbmo bázahusa 50 iešguđetge riikkain. Čoakkáldat ii leat rabas almmolašvuhtii, ja dát bázahusat soitet leat čoggon eahpeehtalaččat. Nu čállá Khrono.

  – Ollu dáin bázahusain bohte koloniijain ja eamiálbmogiin, dadjá Kulturhistorjjálaš musea vuosttašamanueanssa, Jon Røyne Kyllingstad Kronoi.

  Universitehta lea dál guorahallamin čoakkáldaga, oažžun dihtii oppalašgova bázahusain ja bázahusaid historjjá birra, ja go dat lea dáhkkon de árvvoštallet mo daid viidásabbot hálddaša.

  Universitetet i Oslo
  Foto: Dina Johnsen / NRK
 • Suomas divraseamos elrávdnji

  Elrávdnjehaddi lea divrras buot golbma davviriikkain, muhto Suomas lea dál buot divraseamos.

  Elrávdnjemárkan dat stivre hattiid, ja dan vuođđu vuolgá luonddus.

  Go eai leat biekkat, de unno bieggafápmobuvttadeapmi, stuorra eanut buvttadit unnit jiekŋuma geažil, ja dasa lassin leat alla boaldámušhattit Eurohpás.