NRK Meny
Normal

– Militær flyøvelse kan medføre stor skade for ynglingen

En av Europas største jagerflyøvelser legges til ynglingstida for rein, vilt og fugler. – Øvelsen kan medføre stor skade, sier sametingsrepresentant.

Nordiske jagerfly over Nord-Norge

Nordiske jagerfly over Nord-Norge. Arkivbilde

Foto: Luftforsvaret

Fra 25. mai til 5. juni finner en av Europas største jagerflyøvelser Arctic Challenge Exercise 2015 sted i Norden, med Norge som ledende nasjon. Nesten hundre jagerfly fra ni nasjoner samles da til felles øvelse, som vil finne sted i nordområdene, fordelt på basene Bodø, Rovaniemi i Finland og Kallax i Sverige.

Innen øvingsområdet vil det foregå reinkalving, også andre dyr yngler i dette tidsrommet. Arbeiderpartiets sametingsgruppe er betenkt over at øvelsen er lagt til et tidsrom der det foregår ynglinger i naturen.

– Kan medføre stor skade

John Kappfjell

Sametingsrepresentant John Kappfjell (Ap)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette kan medføre stor skade for reindriftsnæringen, når forsvarets jagerfly foretar lavtflygninger over reinbeiteområdene. Kalvingstiden er en sårbar tid, sier sametingsrepresentant John Kappfjell. Han er ikke bare bekymret for reindriftsnæringen.

– Alt liv i faunaen yngler. Rypene ligger i reirene sine. Sånne forstyrrelser og bråk kan sette flokkene i drift og klart man blir bekymret når det er flomstore elver og små kalver, og slikt skjer midt i ynglingstiden, sier Kappfjell, som selv har vært i militæret som ung.

– Jeg har opplevd fly i lav høyde. Det er heftige saker, som skremmer. Det kan skje mye. Jeg husker når Forsvaret startet med jagerflyøvelser. Da fortalte revefarmere at rever drepte valpene sine i ren redsel. Hva skjer ute i det fri? Det blir kanskje dårlig yngling i år.

Forsvaret skriver på sine nettsider at i tillegg til F-1​6​ vil det nordiske luftrommet fylles av blant annet F-18, Hawk T1, Tornado GR4, Mirage 2000, Eurofighter Typhoon og Jas ​​​39 Gripen. Utover jagerflyene vil et antall AWACS​-fly, transport- og tankfly samt DA-20 Jet Falcon fylle støttefunksjoner. Det skal flys to perioder daglig, og det blir også lavtflyging.

– Nødvendig med avbøtende tiltak

Kappfjell har stilt spørsmål til sametingsrådet om de har vært i kontakt med Forsvaret om avbøtende tiltak, for å unngå forstyrrelser innen beitenæringene.

– Det er etter vårt syn nødvendig med tett dialog mellom øvingsledelsen og berørte reinbeiteområder, dette for å forhindre skader og tap av rein og kalver. At aktiviteten til flyene vil skremme og spre reinflokkene er ikke vanskelig å forestille seg.

Han mener at med god planlegging kan reindrifta iverksette forebyggende tiltak, så som flytting til ikke berørte områder, intensiv gjeting, eller lignende.

Forsvaret på sin side skriver i en mail til NRK Sápmi at de ønsker i så stor grad som mulig å ta ulike hensyn så lenge dette ikke går på bekostning av øvingsutbytte.

«Dette er en stor og viktig øvelse for Luftforsvaret. Det vil være i underkant av 100 jagerfly og et titalls støttefly til stede under øvelsen. Samtlige fly vil ikke være i luften samtidig. Det vil også være en fordeling av flyene mellom Bodø hovedflystasjon i Norge, Rovaniemi i Finland og Kallax i Sverige.»

– Forutsetter at Forsvaret har gode rutiner

Thomas Åhren

Sametingsrådsmedlem Thomas Åhren

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Sametingsrådet har svart til Arbeiderpartiets sametingsgruppe at de ikke er kjent med denne flyøvelsen, da Sametinget kun unntaksvis får tilsendt informasjon om øvelser fra Forsvaret. Sametingsrådet forutsetter at Forsvaret har kontakt med både den regionale reindriftsforvaltninga og med de berørte reinbeitedistriktene.

– Det er sjelden Sametinget blir informert om slike øvelser. Jeg forventer at Forsvaret har gode rutiner i forbindelse med slike øvelser som gjør at man har hatt en dialog i forkant med de som blir berørt, sier sametingsrådsmedlem Thomas Åhren, som er enig i at øvelsen kommer i en uheldig tid og at det kan være risiko for at man får forstyrrelser.

Sametingsrådet anmoder reinbeitedistrikter om å ta kontakt med Sametinget dersom det er behov for Sametingets bistand i denne type saker.

Skuffet over sametingsrådet

John Kappfjell synes at svaret fra sametingsrådet er meget skuffende.

– Hvor er Sametinget når næringene ber om bistand? Man toer sine hender og lar næringene kjempe alene for å trygge sitt eksistensgrunnlag, tordner en indignert John Kappfjell.

Åhren synes ikke kritikken fra Kappfjell er berettiget.

– Sametinget har ikke blitt kontaktet av reindriftsnæringen eller sauenæringen. Ut i fra det må vi forutsette at saken er fulgt opp på en god måte i den regionale reindriftsforvaltningen og at Forsvaret har tatt det hensynet de må ta i en slik sak. Men det er klart, den dag vi blir kontaktet av distriktene og vi får beskjed at de ikke når fram, så tar vi tak i denne saken.

Vil ha faste rutiner for ettertida

Kappfjell mener at det for ettertida må innføres faste rutiner for dialog med Forsvaret, for å unngå å tidsfeste militære aktiviteter til områder som skader primærnæringene.

Åhren er enig i at dialogen må på plass, men at dialogen må opprettes mot de som berøres og som lokalt kjenner til forholdene.

– Om dialogen fungerer regionalt, så er det det beste. At ikke Sametinget behøver å bli innblandet i slike saker, sier Åhren.