Hopp til innhold

– Mangelfull strømmodellering av Repparfjord

Strømmodelleringen av Repparfjord holder ikke mål, mener Havforskingsinstituttet.

Repparfjord

Strømmodelleringen av Repparfjord holder ikke mål, mener Havforskningsinstituttet.

Foto: Allan Klo

Havforskningsinstituttet mener at modelleringen for Repparfjord er mangelfull, fordi den ikke forteller nok om hvordan gruveavfall fra Nussir ASA vil spre seg i fjorden.

Akvaplan-niva har foretatt strømmodelleringen av fjorden på oppdrag for Nussir. Gruveselskapet stengte igjen pengekranen for Akvaplan-nivas ønske om flere strømmålinger av Repparfjord. Både Akvaplan-niva og gruveselskapet mener at målingene er gode nok.

Ser ut som gruveindustrien påvirker

I et brev til Miljødirektoratet går Havforskningsinstituttet hardt ut mot strømmodelleringen som ble brukt i Nussirs konsekvensutredning.

Ved strømmodellering fores strømmålinger inn i en datamaskin. Deretter beregner modellen hvordan strømmene i fjorden går.

Havforskningsinstituttet mener også at gruveselskapene i for stor grad styrer undersøkelsene som blir gjort, og etterlyser en standarisert og objektiv metode å måle strømforholdene i fjordene på.

«I dag kan det se ut som eksempelsvis gruveindustrien selv kan påvirke i hvilket omfang strømmodelleringen, som en del av grunnlaget for konsekvensutredninger, skal gjennomføres», skriver Havforskningsinstituttet.

Har ikke målt effektiv transportør for gruveavfall

Strømforholdene i Repparfjord er sammensatte.

– Repparfjorden har kraftige tidevannsstrømmer. Siden strømmen skifter retning to ganger om dagen, transporterer den ikke gruvepartikler så effektivt. En mer effektiv transportmekanisme for de aller fleste fjorder er såkalt intermediær strøm. Den skapes av forskjeller i vannmassenes saltinnhold inne i fjorden og ute på kysten. Denne transportmekanismen er ikke vurdert for Repparfjorden, sier fysisk oseanograf Lars Asplin ved Havforskningsinstituttet. Han er en av forfatterne bak brevet til Miljødirektoratet.

– Er kjent med kritikken

Helge Klungland

Helge Klungland, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er kjent med Havforskningsinstituttets kritikk.

– Jeg kjenner til innholdet i brevet. Behovet for å jobbe videre med gode modeller, er også noe vi støtter, skriver Helge Klungland, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Han mener fremdeles at Repparfjord er godt nok utredet til at Kommunal- og regionaldepartementet kan avgjøre innsigelsesaken om den planlagte gruvedriften.

Miljørettsprofessor Hans Chr. Bugge fra Institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo har tidligere påpekt at Nussirs konsekvensutredning må være dekkende for både plansaken og utslippssøknaden.

Ønsket flere strømmålinger

Prosjektleder Guttorm Christensen i Akvaplan-niva bekrefter i en e-post til NRK Sápmi at Akvaplan-niva ønsket å gjøre flere målinger i Repparfjord, men at oppdragsgiver Nussir ikke bevilget penger til dette.

– Mer målinger er ofte bra. Men i forhold til beslutningsgrunnlaget, vurderes målingene som tilstrekkelige, skriver Christensen.

Akvaplan-niva skriver at de har målt intermediær sirkulasjon, det vil si de indre, mellomdype strømmene i fjorden, på ett punkt i Repparfjord. Men bekrefter at de ikke har målt strømforholdene fra topp til bunn av fjorden, i vannsøylen der ytterkanten av sjødeponiet skal være.

– Ikke alt som ble foreslått kom med

Øystein Rushfeldt

Gruvedirektør Øystein Rushfeldt i Nussir

Foto: Robin Mortensen/NRK

Gruvedirektør Øystein Rushfeldt i Nussir bekrefter at det ble foreslått å gjøre flere strømmålinger enn det som ble med i konsekvensutredningen.

– Alt som var foreslått, kom ikke med. En KU skal være god nok, det skal være utredninger og ikke forskningsresultater vi skal ha. Men vi ser at fjorden er følsom for miljøpåvirkning. Derfor er vi opptatt av at utredningene på blant annet partikkelspredningen er gode nok, sier han.

Også DN kritisk til strømmålingene

I høringsuttalelsen til Nussirs utslippssøknad var også Direktoratet for naturforvaltning kritisk til strømmålingene som ble gjort.

Våren 2012 skriver de: "Slik DN ser det, er det ikke gjort nok til å kunne få et helhetlig bilde over strømmønsteret i fjorden". Dette er ikke nevnt i Miljødirektoratets brev, selv om Miljødirektoratetselv selv skriver at det er relativt stor usikkerhet rundt strømmålingene.

Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning ble slått sammen til Miljødirektoratet i sommer.

Kobberforgifting av fjordbunnen

Jan Helge Fosså

Marinbiolog Jan Helge Fosså i Havforskningsinstituttet

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Ved kontinuerlige utslipp av gruveavgang vil det oppstå giftige konsentrasjoner av kobber i fjordbunnen. Toksisitetstestene fra Krec-rapporten, gjort på oppdrag fra Nussir, viser at utlekkingsvann fra gruveavfallet vil inneholde 13 - 40 milligram kobber pr liter. Dette er akutt giftig for fjæremark og krepsdyr, sier marinbiolog Jan Helge Fosså i Havforskningsinstituttet.

Skeptisk til at utslipp legitimeres med overvåkning

Overvåkningsrapportene fra Bøkfjorden, viser at partikkelspredningen fra utslippene til Sydvaranger Gruve AS har fått alvorlige konsekvenser for bunnøkosystemet i fjorden. Noe å ta lærdom av, mener Fosså.

– Bøkfjorden gikk fra god til svært dårlig miljøtilstand i løpet av 1-2 år på et areal tilsvarende hele Repparfjord. Selv om overvåkningen av Bøkfjorden viser sterk negativ påvirkning, får det ingen konsekvenser for gruvedriften. Derfor er det all grunn til skepsis hvis et usikkert prosjekt slippes gjennom med den begrunnelse at det skal overvåkes, sier Fosså.


Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira