– Legg ned forvaltningsområdet

Sametingsrådet foreslår at samelovens språkregler gjøres gjeldende for alle samer i Norge, uavhengig av hvor i landet de bor.

Sametinget, plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrådets melding om samiske språk er klar for behandling i plenum. I meldingen foreslås det blant annet at forvaltningsområdet for samisk legges ned, og at samelovens språkregler gjøres gjeldene for alle samer i hele Norge.

Forvaltningsområdet slik det fungerer i dag, medfører at samer har ulike rettigheter til bruk av samisk språk avhangig av hvor i landet de de er bosatt.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma vil ha like rettigheter for alle samer i landet.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Dette skillet mener vi er uakseptabelt, og foreslår dermed at forvaltningsområdet for samisk språk legges ned, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

– Likeverdige språk

ILO-konvensjonen nr. 169, fastslår retten som enkeltsamer har til å lære og å bruke sitt språk. Norge har ratifisert denne konvensjonen, og er slik forpliktet til å legge til rette for offentlig tjenesteyting på samisk i kommunal, fylkeskommunal og annen offentlig forvaltning.

– Vi mener at alle samisktalende skal ha like rettigheter til bruk av samisk språk som norsktalende har når det gjelder norsk språk, uttaler rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Viktig med et synlig språk


Undersøkelser viser at samfunnsutviklingen, med økt flyttestrøm til byene, fører til at flere samer bosetter seg utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det er derfor behov for å styrke den enkeltes rett til bruk av samisk språk i møte med offentlig forvaltning uavhengig av bosted.

Sametingsrådet mener at samisk, som offisielt språk, i langt større grad må brukes i offentlig forvaltning og at offentlig informasjon må gis også på samisk.

Dette er viktig både for å sikre den enkeltes språkrettigheter uavhengig av bosted, men også for en synliggjøring og verdsetting av samisk språk i Norge.

I språkmeldingen framkommer det også at en utvidet rett til bruken av samisk i møte med det offentlig kan skape utfordringer for enkelte kommuner.

Avsluttningsvis påpeker Jåma at Sametingets overordnede mål er at flere får en lovfestet rett til å bruke sitt morsmål, uavhengig av hvilken kommune de er bosatt i.
Språkmeldingen legges fram på Snåsa Hotell torsdag. Det er lagt opp til et miniseminar om samisk språk i annledning offentliggjøringen.