– Laksefiskerne er ikke blitt hørt

Departementet og Sametinget vil oppheve Tanaloven og legge den under Finnmarksloven. Men laksefiskere protesterer.

Oskar J. Grimstad på båttur i Karasjok

Oskar J. Grimstad på båttur i Karasjok

Foto: Elvi Rosita Norvang/NRK

Tanaloven av 1888, om retten til fiskeri i Tanavassdraget som omhandler individuell fiskerett i Tanavassdraget, er ved forslag foreslått opphevet og inntas i Finnmarkslovens paragraf 28.

Innsigelser fra TF

Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) har innsigelser til departementets prosess og saksfremleggelse.

Styreleder Helge Samuelsen skriver i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité at loven er foreslått opphevet og inntas i Finnmarksloven uten høringsprosess og uten at berørte fiskerettspart eller øvrig offentlighet er gitt mulighet til å ta del i prosessene, før det fremlegges som lovforslag til Stortinget. De mener at utelatelse av vesentlige innvendinger til saksfremlegget er alvorlig.

«Etter at det ved departementets saksutredning og prosess til endringer av finnmarksloven og Tanaloven er påvist klare mangler, forventer vi at Energi – og miljøkomiteen finner en praktisk og omforent løsning, som bidrar videre til en inkluderende prosess og en oversiktelig behandling av Tanaloven, før forslag til endring av fiskerettsloven i Tanavassdraget fremlegges til behandling i Stortinget.», skriver TF i brevet.

– Har vært for raske

Oskar J. Grimstad

Saksordfører Oskar J. Grimstad

Foto: Elvi Rosita Norvang/NRK

– Miljøverndepartementet og Sametinget har vært for raske med å bestemme at den gamle Tanaloven av 1888, som regulerer fiskeretten i Tanavassdraget, skal oppheves og innlemmes i Finnmarksloven

Det sier Oskar J. Grimstad, som er saksordfører for lovproposisjonen endringer i lakse- og innlandsfiskeloven, Finnmarksloven og Tanaloven.

Grimstad har nå vært i Tana og Karasjok, og besøkt Tanavassdragets fiskeforvaltning, og tar med seg nye momenter i saken.

– Jeg har vært her i to dager og fått gode, nye opplysninger som er hensiktsmessig for meg som saksordfører i saken og jeg vil bruke de videre når komiteen skal behandle saken og Stortinget til slutt skal vedta den nye loven.

– Kan det skje at Tanaloven forblir sånn som den er?

– Jeg skal ikke forskuttere hva et Storting vil ende opp med, men det som er helt klart er at vi ser at rettighetshaverne vi har vært innom ikke engang er blitt hørt, og de har en høringsrett som må tas hensyn til, og jeg er veldig opptatt av akkurat det.

– Kan svekke rettigheter

Øyvind Ravna

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna

Foto: Privat

Øyvind Ravna, som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, sier at bakgrunnen til laksefiskernes motstand har noe med at Tanaloven har lange tradisjoner.

– Man vet hva man har i loven og man vet ikke helt hva som blir vedtatt. Jeg har forståelse for motstanden.

Ravna har oppdaget én ting som gjør at noen varselklokker bør ringe.

– I det nye forslaget som er fremmet nå, tar man den gamle tanaloven inn i Finnmarkslovens paragraf 28 , men man unnlater å ta med dette med at rettighetene har grunnlag i alderstidsbruk og lokal sedvane, og hvis det blir stående, så er det en svekking av rettighetene. Det er ganske åpenbart.

Ravna tror ikke det er gjort med hensikt, og han har prøvd å få miljødepartementet i tale, uten å lykkes.

– Jeg har snakket med de som har jobbet med loven i Sametinget, og de ble overrasket når jeg påpekte dette og sa at det ikke har vært hensikten og ikke kommet fram i de konsultasjonsforhandlingene som har vært mellom Sametinget og miljøverndepartementet.