Hopp til innhold

– Komiene er innflyttere her

Lederen for urfolksrådet i Murmansk regionen mener det vil være galt å gi komiene urfolksstatus.

Torskefiske og Andrej Jakovlev

Andrej Jakovlev mener det er rett og rimelig at kolasamene har egne fiskerikvoter.

Foto: Fotomonstasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Alle vi som bor i Murmansk regionen er borgere av Russland, både samene, komiene, hviterusserne og de andre som bor her. Før man kan si noe om komienes urfolksstatus, så det klargjøres om det er snakk om komiene eller bare komiene på Kolahalvøya. Hvis det bare er snakk om komiene på Kolahalvøya, så ble det slått fast i en regional lov i Murmansk (2008) at det er samene som er regionens urfolk, sier Andrej Jakovlev.

Jakovlev er i dag den russiske samen som er høyest oppe i det politiske systemet i Murmansk fylke. Han er leder av «Rådet for urfolksrepresentanter i regjeringen for Murmansk regionen».

– Det samme står i den føderale loven. Der slås det også fast at samene skal ha visse fordeler for at de skal kunne ta vare på sin tradisjonelle levemåte, sine kunnskaper og lignende, forklarer Jakovlev.

– Komiene vil ha status som urfolk

En mastergradsoppgave, som en student ved universitetet i St. Petersburg er i ferd med å jobbe med, viser at mange komier er misunnelige på samene. De vil gjerne også ha status som urfolk og egne fiskerikvoter.

– Historisk sett kom komiene til Kolahalvøya i 1890-årene. Da kom det 2000-3000 komier og 5000 rein. Derfor blir det historisk galt å kalle komiene for urfolk på Kolahalvøya, påpeker Jakovlev.

Komiene kommer opprinnelig fra et område i den russiske føderasjonen beliggende vest for Uralfjellene i det nordøstlige hjørnet av det østeuropeiske slettelandet, i hovedsak innenfor nedslagsfeltet til elva Petsjora. Området er i dag kjent som Republikken komi og her regnes komiene som den opprinnelige befolkningen.

Jakovlev mener likevel at også komiene har sine egne rettigheter på Kolahalvøya, men at de må tilkjempe seg slike hvis de vil oppnå noe.

– Jeg tror at alle folk har visse rettigheter og krav på støtte. Hvis komiene vil ha mere rettigheter enn det de har i dag, så må de gjerne skrive til myndighetene, regjeringen og andre som bestemmer. Da bør de også kunne forklarer hvorfor de mener at forskjellige lover burde endres, sier Jakovlev.

Jakovlev tror ikke det her er snakk om særlig til konflikt mellom samene og komiene.

– Det er ikke slik at vi lever i et splittet samfunn, der den ene gruppen lever for seg og den andre for seg. Ektemannen til min søster er komi og mellom oss er det et godt forhold, mener Andrej Jakovlev.

Slik flyttet komiene

Kartgrafikken viser hvordan komiene har flyttet fra det som i dag kalles for Komi republikken til Kolahalvøya på slutten av 1800-tallet.

Foto: Mikkel Sara / NRK

– Alle papirene var ikke i orden

Forrige helg ble tre samekvinner anholdt av politiet i Lovozero da de deltok i fredlig og stillferdig protest i forbindelse med sommerfestivalen i den lille samebygda på Kolahalvøya.

Potestaksjonen ble holdt fordi russiske myndigheter angivelig skal ha vedtatt å frata 743 samer sine fiskerikvoter, og bak aksjonen sto det midlertidige sametinget i Murmansk fylke og Lovozero-områdets sameforening (OOSMO).

Leder for det midlertidige sametinget på Kolahalvøya, Valentina Sovkina, var blant de tre anholdte.

Lujávrri politiijat váldet gitta golbma sámenissona

Sameaktivistene Zinaida Makarova, Valentina Sovkina og Nina Ezhova i samtale med politiet i Lovozero.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK
Andrej Jakovlev

Andrej Jakovlev.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Sameforeningen i Murmansk regionen (OOSMO) fikk ikke kvoter i år fordi papirene deres ikke var helt i orden. Derfor valgte fiskeriavdelingen i Murmansk fylke å avslå disse søknadene, forklarer Andrej Jakovlev.

Jakovlev sier at tallene de samiske aktivistene opererer med ikke stemmer. Han opplyser at det i år kom inn rundt tusen søknader om deling av den samiske fiskerikvoten. Til sammen var det 577 mennesker som har fått kvoter. Disse har søkt både personlig og gjennom forskjellige organisasjoner.

Zinaida Makarova er en av de tre sameaktivistene som ble anholdt forrige helg. Hun og Larisa Avdeeva sammenligner det som skjer med samene på Kolahalvøya for tiden med det samene opplevde av undertrykkelse i Stalin-tiden . Avslagene på kvotesøknader og press mot samiske kandidater under kommunestyrevalget er to av forholdene de to samekvinnene trekker frem.

Korte nyheter

 • Ruošša aviisa doaimmaheaddji čilge manin son almmuhii «fake news»

  Muhtin Ruošša mediat leat almmuhan artihkkaliid gos atnet Silje Karine Muotka gáldun. Hástalus lea ahte sámediggepresideanta ii leat goassige háleštan dáid mediain.

  Muotka oaivvilda iežas atnon propagándii ruošša bealde.

  – Lea hui unohas. Doaivvun ahte ruoššabeale sámit eai jáhke dasa mii čállo.

  Aviisa «Indigenous Russia» maid almmuhii artihkkala gos Muotka sitáhtat leat atnon, muhto doaimmaheaddji Dimtry Berezhkov lohká dan leat dahkan čájehan dihtii makkár giellásiid Ruošša mediat čállet.

  – Muotka lea vásihan behtolaš mediaid ja profešuneala propagandistaid. Sii dahket muitalusaid mat čájehit oarjemáilmmi heajos láhkai, muitala Berezhkov.

 • Nuvttá psykologaš veahkkeápplikašuvnna "Psykolog i lomma" badjeolbmuide

  – Sisabahkkemat, boraspiret, mo boazodoallu hálddašuvvo Norggas earret eará váivvidit boazodoalliid, maiddái guohtunroasut lasihit psyhkalaš hástalusaid boazodoalus, lohká boazodoalu HMS ráđđeaddi Anna Kristine Sokki Bongo.

  Golmma jagi prošeavttas "dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus" bođii ovdan, ahte lea dárbu psyhkalaš veahkkenevvui.

  Boazodoalu HMS ráhkadii ápplikašuvnna ovttas overvinne-fitnodagain.

  Gula jearahallama Anna Kristine Sokki Bonguin ápplikašuvnna birra otná veaigesáddagis.

 • Nuorra artisttat ožžot lávllačállinveahki

  Mannan vahkkoloahpa lágiduvvui lávllačállindeaivvadeapmi Oslos, gos nuorra sámi artisttat barge ovttas hárjánan buvttadeddjiiguin.

  Sii ráhkadit lávlagiid mat soitet gilvalit boahtte jagi Sámi Grand Prix gilvvus. Dán vahku, juovlamánu 1. beaivvi lea áigemearri dieđihit iežas luđiid ja lávlagiid dohko.

  Lágideaddji lea Ella Marie Hætta Isaksen, guhte ieš lea hárjánan lávllačálli. Son lea dán deaivvadeami lágidan ovttas JM Norway:ain ja Sámi musihkkafestiválain.

  Loga ášši dárogillii.