NRK Meny
Normal

Venter flere pengesterkere kvinner

Forsker tror samiske kvinner får sterkere økonomisk stilling. Men hun savner flere yngre menn i samepolitikken.

Sametinget november 2007

Ledende sametingspolitikere blir intervjuet i november 2007. Fra venstre Aili Keskitalo, Terje Tretnes, Per A. Bæhr, Isak Mathis O. Hætta og Egil Olli. Jánoš Trosten delvis skjult.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fortsetter utviklingen med at samiske kvinner tar seg høyere utdanning, vil kvinnene kanskje passere de samiske mennene på inntektssiden, sier samfunnsforsker Jorunn Eikjok til NRK Sámi Radio.

Oversikten NRK har laget med bakgrunn i ligningstallen til sametingskandidatene, viser at de mannlige kandidatene har høyere inntekt og større formuer enn kvinnene .

Jorunn Eikjok

Samfunnsforsker Jorunn Eikjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er ikke valgforsker, og derfor er det vanskelig for meg å si noe om kvinner med høyere utdanning i framtida vil engasjere seg ved sametingsvalgene. Men fortsetter trenden, kan det nok hende at de kvinnelige kandidatenes gjennomsnittsinntekt blir høyere enn mennenes, sier Eikjok.

LES OGSÅ: – Høy inntekt skaper ikke avstand

Gått forbi mennene

For tre år siden var Kautokeino den eneste kommunen i Norge hvor kvinnene hadde høyere inntekt enn mennene. Kommunen er en av tre kommuner i valgkrets 2 . NRKs gjennomgang viser at de mannlige kandidatenes gjennomsnittsinntekt er høyere enn kvinnenes i denne kretsen, men forskjellen er liten. Kvinnens andel av mannens inntekt er 95 prosent.

I 2006 var gjennomsnittlig nettoinntekt for mennene i Kautokeino 133.630 kr, mens kvinnenes var 140.571 kr. Analysen ble gjort av Credit Inform med bakgrunn i ligningstallene. I analysen er alle etniske grupper med.

I NRKs analyse er bare personer som står i Sametingets valgmanntall, tatt med - det vil si listekandidatene i kretsen.

I hele valgkrets 2 var de kvinnelige kandidatenes gjennomsnittsinntekt 221.081 kr, mens mennenes var 231.929 kr i 2007.

Her er tabellen: Inntekt

Her er tabellen: Skatt

Høyere utdanning gir utslag

– Dette sier noe om at samiske kvinner i Indre-Finnmark i gjennomsnitt har høyere utdanning enn menn, og slik avspeiles også inntekten. Ser vi på formuestallene, så forteller dette noe om at det er mennene som arver for eksempel kvoter og reinflokker. Dette gjør at mennenes formuer i samiske områder er større enn kvinnenes, sier Jorunn Eikjok.

Reinflytting

I primærnæringene som reindrift, er inntektene lave, mens formuene er høye.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Her er tabellen: Formue

– Kjønnsperspektivet sier noe om grunnleggende forskjeller i det samiske samfunnet. Dette har vært lite påaktet, og derfor vil jeg berømme NRK Sámi Radio for å ha gjort dette, sier Eikjok.

Forskeren mener det er viktig at det forskes mer på dette, og at resultatene analyseres mer. For henne reises det mange nye spørsmål på bakgrunn av tallene som NRK presenterer.

– Dette tydeliggjør endringer i det samiske samfunnet. Blant annet viser dette forskjeller mellom samer med utdannelse og samer uten. Når man kombinerer disse opplysninger med økonomi og kjønn, vil man se samiske variasjoner i forhold til det øvrige samfunnet, sier Eikjok.

– Lokale rettigheter viktig for menn

Hun peker også på at gjennomsnittsalderen på de mannlige kandidatene, og spesielt toppkandidatene , er høyere enn kvinnenes.

LES OGSÅ: Flest menn

– Mennenes motivasjon for å stille på listene handler om engasjement for lokale rettigheter knyttet til primærnæringene og utmarksressurser. Disse har ikke høyere utdanning og dermed også lavere inntekt, sier hun.

Ved det siste sametingsvalget økte kvinneandelen. Flere yngre kvinner kom inn på tinget.

– Kvinner, både yngre og eldre, tar seg utdanning. Dette skaper skillelinjer i det samiske samfunnet, og kvinner og menn dermed får ulike verdier og interesser. Disse har blant annet større interesse for for eksempel kultur, barn og utdanning. Dette gir utslag for politikken, sier Jorunn Eikjok.

– Hvor er yngre menn?

NRKs materiale får også samfunnsforskeren til å spørre hvor yngre menn med utdanning er.

– For meg er tusenkroners spørsmålet: Hvorfor har disse mennene liten motivasjon til å stille til valg? Sametinget skal jo avspeile det samiske samfunnet, og da bør alle aldresgrupper være representert.

NRKs materiale viser også at gapet mellom samiske kvinners inntekt og samiske menns inntekt, ikke er så stort som i landet forøvrig. Tall for samtlige kandidater viser at kvinnenes andel av mannens inntekt var 84,5 prosent.

– Lavere priset

Likelønnskommisjonen (ekstern lenke) viser til at kvinners lønnsinntekt utgjør 65 prosent av mennes lønnsinntekt.

En krone

Kvinners arbeid er lavere priset enn mennenes.

Foto: Berit Roald / Scanpix

– Et generelt funn er at til tross for at kvinner i økende grad har tatt utdanning og fått et solid fotfeste i arbeidslivet, så tjener kvinner fortsatt mindre enn menn. Så lenge vi har hatt moderne pengeøkonomi og kvinner og menn har deltatt i betalt sysselsetting, har kvinners arbeid vært lavere priset enn menns arbeid, skriver kommisjonen (ekstern lenke).

Analysene i rapporten til Likelønnskommisjonen viser at den viktigste grunnen til lønnsgapet mellom kvinner og menn er at kvinner og menn arbeider innen hver sine sektorer, bedrifter, yrker og stillinger. Kvinner dominerer innenfor offentlig sektor og særlig innenfor undervisning og helse. Menn arbeider i større grad innenfor privat sektor og tekniske yrker. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større i privat sektor enn i offentlig sektor.