– Jobb for oss, president!

De fire barna fra forskjellige samiske områder sjarmerte Sametinget i senk, da de la fram sine krav under seminaret om FNs barnekonvensjon.

Barn fra fire samiske områder

Ella Stina Eira, Aleksander Aira-Andersen, Dan Richard Fjellheim Mortensen og Ida Karoline Andersen

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Sametinget hadde invitert fire samiske barn til å fortelle om deres hverdag. Barna fortalte om en skolehverdag med mobbing, mangel på lærebøker og morsmålsundervisning på ettermiddagstid. De ba presidenten om hjelp.

– Olli, vil du jobbe for oss når det gjelder våre rettigheter, spurte Ella Stina Eira (12) fra Karasjok.

Presidenten gikk opp og svarte bekreftende på dette konkrete spørsmålet. Han sa at han tok barnas budskap på alvor.

Barnas rett

– Ikke glem oss, vi har også rettigheter, sa barna til samepolitikerne.

Barna hadde også klare krav til Sametinget. De vil ikke lenger godta en skolehverdag med mobbing, mangel på lærebøker og at samiske barn utenfor samiske kjerneområder må ha samiskundervisning når norske barn har fri.

Aleksander Aira-Andersen (11) fra Tysfjord, fortalte om hvor urettferdig det føles for barn å måtte ha samiskundervisning etter at skoledagen er over for norske barn.

Fra talerstolen sa Dan Richard Fjellheim Mortensen (10) fra Elgå at han synes det er dårlig at det ikke finnes læremidler på sørsamisk. Selv om det finnes noen bøker, så finnes det ikke lærebøker i sløyd, matematikk, samfunnsfag eller naturfag.

Det er sjelden kost å høre sørsamisk fra Sametingets talerstol, så dette skapte begeistring, selv om budskapet var meget alvorlig.

Ida Karoline Andersen (10) fra Billefjord tok opp mobbing. Det er så mange barn som mobbes i dagens samfunn, og det er et stort problem også i samiske skoler. Hun vil dette til livs.


– Rett til å bli hørt på sitt eget språk

Lotte Grepp Knutsen

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det har gjort inntrykk å høre samiske ungdommer og barn fortelle hva de ser som utfordringer i sin hverdag, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Lotte Grepp Knutsen. Det har for henne vært en lærerik og inspirerende dag.

– Det er fint å se at samiske barn stiller krav til Sametinget, og at de faktisk krever svar også fra representantene.

Statssekretæren synes ikke det høres riktig ut at samiske barn må ha samiskundervisning etter normal skoletid. Dette er nok ikke helt i tråd med barnekonvensjonen.

Læremiddeldebatten er også interessant, og statsråden vil nå ta med seg informasjonen, og drøfte situasjonen med sine kolleger i regjeringsapparatet.

Utdrag fra Barnekonvensjonen:
”I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.”