– Ikke mulig med avbøtende tiltak

Gruveselskapet Nussir og de berørte reinbeitedistriktene i Kvalsund har fått en hard nøtt i fanget fra statsråd Sanner. Den kan bli umulig å knekke, mener reineier Ragnhild Marit Sara.

Rein i Repparfjord

Rein i Repparfjord

Foto: Bente Bjercke

Sara er reineier og juridisk rådgiver for Reinbeitedistrikt 22, Fiéttar. Hun mener at statsråd Jan Tore Sanner og Kommunal-og moderniseringsdepartementet opptrer useriøst ovenfor industrien, samtidig som de bryter med sine rettslige forpliktelser overfor reindriften.

– Departementet stiller et vilkår for Nussir som, i følge faglige utredninger og lovverk, er umulig å oppfylle, sier Ragnhild Marit Sara.

– Ikke i tråd med lovverket

Ragnhild Marit Sara

Reineier og juridisk rådgiver for Reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Ragnhild Marit Sara

Foto: Bente Bjercke

Hun mener at det i seg selv er en alvorligs saksbehandlingsfeil at styret i reinbeitedistriktet ikke er blitt konsultert i saken. Hun understreker at departmentets vedtak ikke holder mål, og at det bryter med mer enn konsultasjonskravet.

– Vi anser at vedtaket ikke er i tråd med verken nasjonalt eller internasjonalt lovverk. Det foreligger en rekke folkerettslige og forvaltningsrettslige mangler ved vedtaket, sier Sara.

Departementet mener at kravene i plan-og bygningsloven til konsekvensutredning, offentliggjøring, medvirkning og politisk prosess er oppfylt, skriver de i en e-post til NRK Sápmi. Departementet opplyser også at de har vurdert tiltaket etter Folkerettens artikkel 27.

– Ikke tatt hensyn til det faglige

Den juridiske rådgiveren understreker at reinbeitedistriktet fra starten av har forholdt seg til de faglige og lovmessige vurderingene som er gjort i saken.

– Så lenge de faglige vurderingene ikke er hensyntatt i departementets vedtak, er ikke grunnlaget som vedtaket er basert på holdbart i forhold til blant annet plan-og bygningsloven § 14 -3, sier Sara.

Departementets kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post til NRK Sápmi at de anser vedtaket i Nussir-saken som et lovlig vedtak med hensyn til plan-og bygningsloven. .

– Har satset på å oppnå enighet

Øystein Rushfeldt

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt

Foto: Marte Lindi

– Vi har satset på å oppnå enighet med reindrifta fra første dag. Dessverre meldte reinbeitedistriketet seg ut av dialogen for en tid tilbake.Vi håper de kommer tilbake. Det vil vi sette stor pris på, skriver Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir i en e-post til NRK Sápmi.

– Trekkleiene kan ikke erstattes

Ragnhild Marit Sara mener konsekvensutredningen ivaretar reindriftens interesser på en tilstrekkelig måte, men at departementet overlater til gruveselskapet å håndtere de alvorlige og omfattende konsekvensene av tiltaket. I sin begrunnelse viser departementet til utredningsgrunnlaget, og skriver at gruvedriften vil være kritisk for reinens trekkleie og kalvingsområde.

– I følge konsekvensutredningen hindrer terrengformasjonen at trekkleiene kan erstattes. Inngrepet medfører derfor en vesentlig krenkelse av det materielle grunnlaget for utøvelse av reindriften, og strider utvilsomt i mot Sp artikkel 27, sier Sara.

– Setter interessentene opp mot hverandre

Hun har ikke sans for at statsråd Sanner overlater det folkerettslige ansvaret til gruveselskapet.

– Det er å sette interessentene opp mot hverandre. I slike saker hvor det er umulig å oppnå enighet, er det avgjørende at partene klarer å forholde seg til regelverket. Det skaper mest ryddige og fredelige forhold for de menneskene som også i fremtiden skal leve side om side i et felles samfunn, avslutter reineieren.

Mener avbøtende løsninger finnes

Det har ikke vært mulig å få tak i en ytterligere kommentar fra Øystein Rushfeldt. Han befinner seg utenlands med skranten telefon -og e-postforbindelse.

Kommunal-og moderniseringsdepartementet vil ikke svare på spørsmålet om de har gitt reineierene og Nussir en umulig oppgave i arealkampen som nå pågår i Kvalsund.

De henviser til sin tidligere e-post til NRK Sápmi der de mener det er mulig med løsninger for avbøtende tiltak. Slik kan det bli både reindrift og gruvedrift. Ønsket om sameksistens mellom næringene er i tråd med regjeringens mineralstrategi.