– Ikke galt at FeFo driver med næringsvirksomhet

Flertallet i Finnmark fylkestinget er ikke enig i at Finnmarkseiendommen avvikler sitt eierskap i Finnmark Kraft AS slik fylkesrådmannen hadde gått inn for.

Gruppemøte i Arbeiderpartiet på fylketinget i Finnmark

Det var Willy Pedersen (i midten) som på vegne av Ap, SV, KrF, Sp og Kystpartiet, fremmet forslaget om fortsatt la FeFo være medeier i Finnmark Kraft AS. På bildet ser vi også Ronny Wilhelmsen og Ragnhild Vassvik. Bildet er tatt på Aps gruppemøte.

Foto: Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark fylkeskommune

– Vi trenger rett og slett mer tid til å kunne vurdere konsekvensene av fylkesrådammens forslag, forklarer Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Willy Pedersen.

Saken ble behandlet på fylkestinget i går i forbindelse med fylkeskommunens eierstrategidokument for Finnmarkseiendommen (FeFo). På forhånd hadde fylkesrådmannen anbefalt at FeFo bør avvikle sitt eierskap i Finnmark Kraft på sikt. Men dette kulepunktet ble fjernet i strategidokumentet.

Det var Willy Pedersen som fremmet forslaget på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Kystpartiet. Fellesforslaget ble vedtatt mot ni stemmer.

– Ikke rede til å konkludere

Finnmarkseiendommens medeierskap i Finnmark Kraft AS har tidligere vakt skarpe reaksjoner fra flere hold. Også Sametinget er kritisk .

Essensen i kritikken er at aksjeinvesteringene med 7,5 millioner kroner, kan ha ført FeFo inn i en dobbeltrolle og et troverdighetsproblem: På den enes siden skal de de forvalte land og vann til beste for tradisjonelle næringer i Finnmark. På den annen side kan de opptre som konkurrenter om samme arealer til bruk for vindmølleparker.

– Også vi er bekymret for denne dobbeltrollen. Men dette betyr ikke det samme som at FeFo bør holde seg unna næringsvirksomhet. Flertallspartiene er ikke rede til å konkludere i denne saka, forklarer Pedersen.

Kan bli valgkampsak

Finnmark Arbeiderpartiet er i ferd med å utarbeide valgprogram for neste valgperiode. FeFos medeierskap i ulike næringsvirksomhet vil bli behandlet i denne sammenheng.

– Også av den grunn ville det vært galt av oss å trekke konklusjoner allerede på nåværende tidspunkt, forklarer Pedersen.

Men personlig har han ingen store betenkeligheter med at FeFo involverer seg i ulike næringsvirksomhet.

– Som grunneier har FeFo en unik anledning til å bidra til næringsutvikling, for eksempel innenfor reiselivsnæringa. Dette kan skje enten via eierskap eller som tilrettelegger, alt avhengig av kompetanse, mener Pedersen.

Høyre stemte imot

Jo Inge Hesjevik

– Medeierskapet i Finnmark Kraft er ikke den beste investeringen FeFo har gjort, mener Høyres fylkestingsrepresentant Jo Inge Hesjevik.

Foto: Kari Bjørkli Thomassen/FFK

Høyres fylkestingsrepresentant Jo Inge Hesjevik er ikke like begeistret for at FeFo involverer seg i Finnmark Kraft eller annen næringsvirksomhet. Etter hans mening vil FeFos dobbeltrolle føre til konkurranse- og troverdighetsproblemer.

– Ikke bare i forhold til reindrifta, men også overfor andre selskaper som i likhet med Finnmark Kraft ønsker å starte med vindkraftproduksjon i fylket, mener Hesjevik.

Han håper at flertallsvedtaket i fylkestinget ikke betyr endelig punktum for denne debatten.

– Kinkig situasjon

Hartvik Hansen på sitt kontor på rådhuset i Tana

– Hva bør vi ta mest hensyn til, Sametingets - eller fylkestingsvedtaket, undres nestleder i Fefo, Hartvik Hansen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nestleder i FeFo, Hartvik Hansen, fulgte debatten på fylkestinget.

– Flertallsvedtaket kan ha satt den nåværende ledelsen i FeFo inn i en kinkig situasjon, innrømmer han.

Styret i FeFo består av seks personer. Sametinget og fylkestinget har hver valgt tre medlemmer til styret. I inneværende periode er det Sametinget som har lederskapet, noe som betyr at styreleder kan bruke sin dobbeltstemme for å banke igjennom flertallsvedtak.

– På den ene siden er vi nødt til å forholde oss til fylkestingets flertallsvedtak. På den annen side må vi som er valgt av Sametinget, også ta hensyn til Sametingets plenumsvedtak, forklarer Hansen.

Ifølge Sametingets plenumsvedtak som han sjøl også har støttet, skal FeFo ikke kunne eie selskaper som medfører endret bruk av utmark. Sametinget forventer at styret i FeFo snarest rydder opp i denne situasjonen.

Innkalt til telefonmøte

Saka vil sannsynligvis bli drøftet i et telefonmøte fredag. På møtet deltar gruppeledere i Sametinget og FeFos representanter som er valgt av Sametinget.

FeFo-styret samles til møte den 5. november i Kirkenes. Saka vil bli gjenstand for drøftelser også her.

– Men endelig vedtak vil ikke skje før i et senere møte, forklarer nestleder i FeFo, Hartvik Hansen.