NRK Meny
Normal

– Har ikke bestemt tvangsslakting

Landbruks- og matdepartementet beklager at det i media er skapt stor usikkerhet rundt prosessen med reintallstilpasning.

Landbruks- og matdepartementet understreker i sitt brev til Kautokeino kommune at Stortinget ikke har fattet vedtak om tvangsslakting av rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta.

Foto: Åse Pulk/NRK

Kautokeino kommune har tidligere ved ordfører Klemet Erland Hætta sendt et brev til departementet der han uttrykker bekymring for reindriftsutøverne i kommunen hans.

Her er utdrag fra Kautokeino kommune sitt brev til Landbruks- og matdepartementet:

Ordføreren i Kautokeino kommune har registrert at Staten v/Reindriftsstyret har fattet/skal fatte vedtak om å tvangsslakte rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Alle siidaandeler og reineiere i dette området, bor i Kautokeino kommune. Tvangsslaktingen vil derfor i stor grad berøre vår kommune. De som må ut av næringen har hentet sitt levebrød i reindrifta, og har livnært sin familie med inntekter av reindrifta. Disse vil med reduksjon og tvangsslakting bli fratatt sitt leverbrød over natta, og bli tvunget over på sosialen.

Ikke tvangsslakt

Siden svært få har utarbeidet egne reduksjonsplaner i tråd med reindriftsloven innen den fastsatte fristen, trer lovens bestemmelse om forholdsmessig reduksjon inn.

Reindriftsstyret har derfor den 26. og 27. februar 2013 truffet vedtak om frister for slik forholdsmessig reduksjon. Det er åpnet for en trinnvis reduksjon over tre år, blant annet av hensyn til de som skal redusere et større antall rein.

– Vi vil igjen understreke at det ikke er truffet vedtak om tvangsslakt, slik det feilaktig har blitt fremstilt i media den siste tiden, skriver departementet i sitt svar til Kautokeino kommune.

Fortsatt vil det være utøvere som ikke kan leve av inntektene fra reindriften alene fordi de har for få dyr. Som i dag vil de selv kunne velge om de vil opprettholde sin virksomhet, alene eller i kombinasjon med annet arbeid.

– De har ennå ikke forstått

Ordfører Klemet Erland Hætta sier i et intervju med NRK Sápmi at myndighetene ennå ikke har skjønt den sosiale siden av saken. Etter å ha lest svaret fra Landbruks- og matdepartementet er han litt oppgitt over svaret.

– Det ser ikke ut til at de har tenkt å ta med det sosiale når de behandler sakene om reintallsreduksjon/tvangsslakting, reindrift er tross alt hovedinntektskilden og hovednæringen i vår kommune, og dette vil berøre mange, sier Hætta.

Etter å ha lest det åtte sider lange svaret, skal han nå sette seg ned å skrive enda et brev i håp om å få myndighetene til å se helheten i saken.

Hætta sier at det vil bli vanskelig for mange familier å klare seg når eller hvis hovedinntekten forsvinner over natten. Dessuten har Kautokeino kommune den nest største arbeidsledigheten i landet, og dette vil uten tvil føre til enda høyere arbeidsledighet.

Og selv om det i svarbrevet understrekes at det ikke er bestemt tvangsslakting, så mener Hætta at det som skjer nå kan tolkes som tvang.

– Når de i samme brev skriver at det kan bli snakk om sanksjoner hvis ikke reintallet reduseres slik det er bestemt, så er det jo på en måte snakk om tvang til syvende og sist, avslutter Hætta.