– Nå må det bli slutt med denne raningen

– Det er trasig syn å se at havgående flåte fortsetter å gå helt inn til fjærsteinene innerst inne i Varangerfjorden, og soper inn alt av fisk.

Fisker Egdar Olsen fra Nesseby

Fjordfisker Edgar Olsen er frustert over at stortingsvedaket om å forby båter over 15 meter å fiske i fjordene.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Det sier lederen i Nesseby fiskarlag, Edgar Olsen. Han er forundret over at stortingsvedtaket om å forby dette fisket i fjordene i Finnmark, ennå ikke har trådt i kraft.

– Det går utover fiskerne og lokalsamfunnene i fjordene, atter engang. Som alltid må de minste vike unna for de store fartøyene.

HØR:

Det var i forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalgets innstilling den 4. juni i år, at Stortinget vedtok at «bare fartøy under 15 meter med konvensjonelle redskaper kan fiske innenfor en fastsatt fjordlinje.»

Men tiltross for stortingsvedtaket, så har 20-30 seisnurpere fisket etter sei overalt i fjordene i Finnmark i sommer. Det bekrefter regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og Hermod Larsen, regiondiretktør i Fiskeridirektoratet

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hermod Larsen, og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er relativt enkelt å forklare. Vedtaket som Stortinget fattet, er ikke satt ut i live. Dermed er det fortsatt de gamle reglene som gjelder, forklarer Larsen.

– Dette betyr at seinotfiskere kan fiske etter sei så fremt den er over minstemålet på 42 cm og at det er lite innblanding av andre fiskearter. Det er ingen begrensning på båt-størrelse.

– Soper inn rubbel og bit

Den totale seinotkvoten i hele landet er på 35.000 tonn. Hovedtyngden av dette fisket skjer i Troms og Finnmark, forklarer Larsen.

HØR:

– Årets seinotfiske i Finnmark har i hovedsak foregått i Vest-Finnmark. Bare fem prosent av totalkvoten er hittil tatt i Varangerfjorden i Øst-Finnmark, forklarer Larsen.

Men denne forklaringen er ingen trøst for fjordfisker Edgar Olsen fra Nesseby.

– Varanagerfjorden er en trang fjord. Og seinotsnurpere som har vært her, har sopet inn rubbel og bit. Det er stort sett ingen fisk igjen i Varangerfjorden.

– Ingenting igjen av vedtaket

Det er Fiskeridepartementet som skal lage regelverk for stortingsvedtaket om at kun fartøy under 15 meter skal kunne fiske innenfor fjordlinjen.

– Det er utrolig skuffende at det tar så lang tid før regelverket er på plass. Konsekvensen er et stort økonomisk tap for fjordfiskere. Det er en tradisjon for oss å fiske sei på høsten, forteller Olsen.

Etter hans mening var forbudet mot store båter å fiske i fjordene, et av de få lyspunktene i vedtaket som Stortinget gjorde i forbindelse med Kystfiskeutvalgets innstilling.

– Nå sitter vi med nærmest ingenting igjen. Det er utrolig frustrerende.

Edgar Olsen forventer at stortingsvedtaket trer i kraft snarest, og at det ikke gis åpninger for at seinotsnurpere kan fortsette å fiske i fjordene som før.

– Vi har kjempet for denne saka i tiere av år. Nå må det bli slutt på dette ranet av fjordbefolkningen, sier Edgar Olsen oppgitt.

– Fortsatt ugyldig

I en e-mail til NRK Sápmi, forklarer Fiskeri- og kystdepartementet at lovvedtaket som ble gjort i forbindelse med Kystfisketutvalgets innstilling, ikke er gyldig før Kongen i statsråd har sanksjonert vedtaket.

«Dette vil skje om kort tid.

I e-mailen heter det videre:

"Fiskeri- og kystdepartementet vil uavhengig av dette igangsette prosesser med sikte på iverksetting av de forskjellige tiltakene i proposisjonen. Å innføre et generelt forbud mot fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter krever ikke en lovendring, men det er likevel nødvendig å se en innføring av et generelt forbud i sammenheng med de andre tiltakene, og da spesielt etablering av en fjordfiskenemnd. Blant annet vil spørsmål om hvilke fartøy som kan få unntak fra et forbud og om fjordlinjene er satt riktig, være aktuelle problemstillinger for fjordfiskenemnda. Departementet vil i den kommende tiden jobbe videre med disse spørsmålene.»