– Et kommunalt ansvar

Helse- og omsorgsministeren griper ikke inn i etableringen av et planlagt helsesenter i Tysfjord.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller at primærhelsetjenesten er et kommunalt ansvar.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke fornøyd med svaret fra helse- og omsorgsministeren.

– Vi mener at man fra nasjonalt nivå ikke kan delegere bort dette ansvaret, svarer Sametingspresidenten.

Dette kom frem da Sametingspresidenten Aili Keskitalo og sametingsråd Henrik Olsen i går møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere samisk helse.

Henrik Olsen

Henrik Olsen deltok også i møtet med statsråden.

Foto: Harrieth Aira / NRK

En av sakene som ble diskutert var etablering av et distriktsmedisinsk helsesenter i Tysfjord (TDMS), som har vært en mye omtalt og diskutert sak i lokalsamfunnet den siste tiden.

– Vi ser at det har vært problemer i kommunikasjonen mellom kommunene og befolkningen og benytter anledningen til å påpeke den problemstillingen når vi nå møter helseministeren, sa Sametingsråd Henrik Olsen til NRK tidligere denne uken.

Kommunalt ansvar

Helse- og omsorgsministere Bent Høie mener at han ikke har mulighet til å gripe inn forbi kommunene.

– Dette er et tilbud som kommunene har et ansvar for å gi. Det vil være naturlig at hvis man skal bygge opp den type senter så vil det kreve et interkommunalt samarbeid, og må man først og fremst finne en løsning på lokalt.

Helse- og omsorgsministeren mener at man ikke bør gå inn på en vei der helsetilbudet til den samiske befolkningen skal bli et statlig ansvar.

– I så fall blir det et veldig smalt og sårbart tilbud. Det er viktig å holde fast på prinsippet om at primærhelsetjenesten er kommunene sitt ansvar, og at de kommunene som har dette ansvaret tar det ansvaret.

– Departementet kan ikke fraskrive seg ansvaret

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo mener at man fra nasjonalt nivå ikke kan delegere bort dette ansvaret.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke fornøyd med svaret fra ministeren, og mener at man fra nasjonalt nivå ikke kan delegere bort dette ansvaret.

– Hvis det er slik at kommunene enten ikke evner, har vilje eller ressurser til å gi det tilbudet som samer faktisk har bruk for og rett til, så kan ikke departementet fraskrive seg ansvaret. Det vil da komme tilbake til departementet.

Fullføre forprosjektet med TDMS

Sametingspresidenten oppfordret ministeren og departementet til å se på løsninger som sikrer at man i hvert fall får gjennomført forprosjektet med TDMS.

– Jeg oppfatter det slik at vi da vil være ett skritt videre med arbeidet å sikre likeverdige helsetjenester også for den samiske befolkningen.

Hvem er det departementet skal ta kontakt med for at forprosjektet gjennomføres?

– En mulighet kunne være at departementet bidro til at Helse Nord tok ansvaret for å gjennomføre forprosjektet. Da ville man i hvert fall fått gjennomført de vurderingene som ligger til grunn for et videre arbeid. Det er vanskelig nå som forprosjektet er stoppet opp uten noen endelige konklusjoner, det er en vanskelig situasjon.

Bør klage dersom tilbudet ikke er forsvarlig

Helse- og omsorgsministeren ber innbyggerne og brukere om å klage dersom man mener at dagens tilbud ikke er forsvarlig.

– Hvis brukerne og innbyggerne er misfornøyd med det tilbudet som gis og mener at det tilbudet som gis ikke er forsvarlig, så må en enten klage til fylkeslegen eller ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Nordland.

Dette oppfatter Sametingspresidenten som en stor oppfordring til Tysfjords befolkning, lulesamer eller andre samer som ikke er fornøyd med det tilbudet de får, om å bruke klageretten.

– Det vil være viktig dokumentasjon ovenfor departementet og kommunene i fremtiden.

Men Sametingspresidenten er ikke fornøyd med den innfallsvinkelen, at enkeltmennesker selv må ta ansvaret.

– Samtidig synes jeg det er en stor bør å legge på enkeltmennesker som er i en sårbar situasjon, at dem selv må ta ansvaret for å sikre et akseptabelt tilbud.