Påstand om ubenyttede arealer provoserer sametingspresidenten

– I samme åndedrag som det hevdes at reindriftsutøvere bruker beitelandet for mye, slås det fast at de ikke finnes der. Jeg skjønner ikke at de kan bli avglemt.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo avviser at 98 prosent av landarealene i Nord-Norge er uutnyttet, slik det påstås i en mulighetsstudie som Sparebank1 Nord-Norge la frem under konferansen Agenda Nord-Norge.

Foto: Sparebank1 Nord-Norge

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo tok et oppgjør med de som hevder at 98 prosent av arealene i Nord-Norge er uutnyttet.

Foto: NSR

Det var i gårsdagens Nordområde-seminar at sametingspresident Aili Keskitalo kom med dette sukket. Med dette tok hun et oppgjør med næringslivets kåthet på arealer.

På næringslivskonferansen ble det nemlig hevdet at 98 prosent av Nord-Norge er uutnyttet areal. Dette kan gi store muligheter for økonomiske vekst i landsdelen knyttet til olje, gass, mineraler, marine ressurser og naturen, ble det hevdet. Det var Sparebanken Nord-Norge som la fram sin visjonære mulighetsstudie .

Men i regnestykket er reindriften og samiske interesser uteglemt. Dette provoserte sametingspresidenten kraftig. Salen med næringslivsledere, politikere og byråkrater på «Agenda Nord-Norge-konferansen» fikk klar beskjed om at arealene som hevdes å være øde, brukes av reindrifta.

– Dette er rettigheter som er beskyttet av internasjonale konvensjoner og forpliktelser, slo Keskitalo ettertrykkelig fast.

Verden trenger mer mineraler

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg inviterer mineralselskapene nordover, og mener at arealene her gir store muligheter for økonomisk vekst.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Også statsminister Erna Solberg deltok på konferansen.

– Verden trenger mer energi, mer metaller og mineraler. Verden vil også se mer Nordlys, mer arktisk verdi , var essensen i Solbergs tale.

Men prosessene i forhold til plan og bygningsloven kan være en bremsekloss blant annet for mineralutvinning, mener statsministeren. Derfor har regjeringa satt i gang et arbeid for å forenkle planprosessene.

– Vi har allerede gjennomført flere tiltak som vil ha positiv virkning for mineralnæringa, fremhevet statsministeren.

– Gladnyhet

Opplysningene blir ønsket velkommen av generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri. Den forenklinga av planprosessene som regjeringa har igangsatt, er ifølge henne helt i tråd med hva bergindustrien har ønsket.

– Dette kan føre til at mineralselskaper igjen kan vende blikket nordover, mener hun.

Motstanden blant annet fra Sametinget, har den siste tida ført til at flere selskaper har ønsket å holde seg unna landsdelen.

Milliard-verdier

Det meste av Norges lønnsomme mineralressurser, anslått til 1.400 milliarder kroner, ligger i Nord-Norge. Sammen med de andre satsingsområdene, fører dette til et stort potensiale for større verdiskaping i landsdelen, mener regjeringa.

Selv om bergverksindustrien hopper av glede, så gjør ikke sametingspresident Aili Keskitalo det samme.

– At denne regjeringa inviterer mineralselskaper nordover er ingen nyhet. Dette har også tidligere regjeringer gjort, fremhever sametingspresidenten.

Hun ønsker ikke å holde samme velkomsttale til mineralselskaper som statsminister Erna Solberg gjør.

– Sametinget vil derimot satse mer på utvikling av turistnæringa slik den spektakulære naturen gir muligheter for, forklarer Keskitalo.

– Kan ikke overse samiske interesser

Hun understreker at Sametinget på generelt grunnlag ikke er imot å forenkle planprosessene.

– Men hvis de med dette ikke ønsker å ta hensyn til samiske interesser og rettigheter, så er vi kritiske til dette. Og det er slett ikke slik at arealene i samiske områder er ubenyttet slik rapporten fra sparebankens mulighetsstudie påstår det, sier Keskitalo.

Leder i Nordnorsk Råd , Tomas Nordvoll, forstår kritikken fra sametingspresidenten.

– Hun har et poeng, og jeg skjønner henne når hun sier at rapporten gir et fortegnet bilde av ubrukte arealer, svarer Nordvoll.

Likevel mener han at arealene i Nord-Norge kan lede til utviklingsmuligheter.

– Her er mye ressurser. Og det vil være viktig at vi nå sammen kan finne ut hvordan vi kan skape nye og spennende arbeidsplasser, sier Nordvoll.