– Det er bare å sende inn en søknad

Samepolitiker vil ha Evenes og Skånland i forvaltningsområdet for samisk språk.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR) vil at kommunene Evenes og Skånland skal fullbyrde sine planer om å bil innlemmet i det samiske språkområdet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg oppfordrer Evenes og Skånland om å følge opp sine positive vedtak og sende søknad til Sametinget om innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk.

Det sier sametingsrepresentant og 1. kandidat på NSRs liste i Vesthavet valgkrets, Ann-Mari Thomassen.

Thomassen sier at prosedyren videre er enkel etter at kommunene har sendt inn en søknad om innlemmelse:

Når Sametinget mottar henvendelse fra kommunene, behandles saken i Sametinget, deretter i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som beslutter endelig innlemmelse. Det er FAD som vedtar statlige overføringer over statsbudsjettet til innlemming av kommunene.

Forprosjekt på innlemmelse

Skånland og Evenes har gjennomført et forprosjekt på innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk der konklusjonen ble at Evenes og Skånland hadde gode forutsetninger for innlemming i forvaltningsområdet.

Kommunestyrene i begge kommuner behandlet saken om innlemmelse i møter i mars/april 2010 og fattet enstemmige vedtak i overensstemmelse med anbefalingene fra forprosjektet.

I en språkundersøkelse framlagt av Nordlandsforskning i juni 2012 kommer det fram at 2 av 5 nordsamer mener de kan språket sitt «veldig godt». Dette gjelder særlig de eldre og de yngre aldersgruppene.

Undersøkelsen viser videre at innsats fra ildsjeler, organisasjoner og foreninger synes å ha hatt en svært stor betydning for arbeidet med samiske språk og språklig revitalisering. Dette gjelder spesielt i områder utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

Den offentlige innsatsen for samiske språk i ulike kommuner varierer mye, også innenfor forvaltningsområdet. Undersøkelsen viser at språkarbeidet har hatt best utviklingsmuligheter der kommunene og et relativt samlet samisk miljø har samarbeidet om et felles mål.

Det samiske språkets fremtid i Evenes og Skånland er avhengig av positive vedtak som synliggjør språket i hverdagen slik at samisk kan snakkes og høres med den status som er verdig et språk som er likestilt med norsk, sier Thomassen.