Hopp til innhold

– Ap svikter sjøsamene

– Det er et svik mot sjøsamene og kystbefolkningen når Ap trenerer Kystfiskeutvalgets lovforslag om fiske i Finnmark, sier Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: – Ap svikter sjøsamene

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) er skuffet over at Fiskeri- og kystdepartementet ikke har fremmet stortingsmelding om Kystfiskeutvalgets lovforslag. Dette betyr at lovforslaget ikke vil bli behandlet i inneværende stortingsperiode .

– Vi hadde store forventninger til fiskeriminister Helga Pedersen. Men her har hun ikke tatt grep om saken. Dette betyr flere slukte lys i husene, tror Keskitalo.

– Trenering

Aili Keskitalo kaller utsettelsen for trenering.

– Jeg er ikke i det minste tvil om at dette henger sammen med høstens stortingsvalg. Saka er rett og slett så kontroversiell for Arbeiderpartiet (Ap) at de frykter for tap av stemmer.

Skuffet over Olli

Men det er ikke bare departementet og fiskeriminister Helga Pedersen som skuffer NSR-lederen. Det gjør også sametingspresident Egil Olli (Ap):

– Jeg undres over hvorfor sametingspresidenten synes å ta så lett på forklaringen fra departementet om at de trenger mer tid for å utrede saka, sier Keskitalo.

Olli mener at det er viktig at stortingsmeldingen ikke bærer preg av et hastverksarbeid. Denne forklaringen har Keskitalo vanskelig for å svelge.

– I den sammenheng vil jeg minne om at Olli i 2005 har gitt uttrykk for at sjøsamiske rettigheter er tilstrekklig dokumentert og utredet. Allerede da var han klar til å ta saka opp til behandling. Så jeg lurer veldig på hvorfor han nå synes at man bør ta seg mer tid til utredningen av lovforslaget, sier Keskitalo.

Hun mistenker at Arbeiderpartiets sametingsgruppe rett og slett ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter i moderpartiet.

Håper på moblisering

Nå håper hun på en politisk mobilisering slik at flere skjønner hvorfor det er viktig for sjøsamene og kystbefolkningen i Finnmark, at saka blir behandlet i inneværende stortingsperiode.

– Men hvis Fiskeri- og kystdepartmentet allerede har lagt opp til et løp som sier at de ikke blir ferdig, så er jeg redd for at det blir vanskelig å gjøre noe med det. Dette er synd, sier Keskitalo og legger til:

– Med Helga Pedersen som samisk fiskeriminister, hadde vi nemlig hatt en historisk mulighet til å få gjennomslag for saka. Det er ikke sikkert at hun vil være fiskeriminister i neste stortingsperiode. Ei heller er det sikker at vi har det samme politiske flertallet i Stortinget som vi har nå.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK