– Ingen blir kasta på land

– Finnmarkinger har ingen grunn til å frykte for at de vil miste sine fiskerettigheter i Tanavassdraget dersom det får lokalforvaltning, mener lederen i Tanautvalget, Heidi Ekstrøm.

Stangfiske i Tanaelva
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tanautvalget har utredet hvordan verdens viktigste lakseelv skal forvaltes i framtiden. Flere høringsinstanser er kritiske , og mener at utvalget har gått utover sine fullmakter og frykter for at finnmarkinger skal tape fiskerettigheter i vassdraget dersom forvaltningen blir omgjort fra statlig til lokalstyring slik utvalget har foreslått.

– Det er en stor misforståelse hvis noen tror at den foreslåtte omlegginga vil føre til at noen mister fiskerettigheter i vassdraget. Tvert imot. Nå vil også stangfiskere få en lovfestet fiskerettighet i elva, vektlegger Ekstrøm.

– Innlandsvann må holdes utenfor

Både Norges Jeger- og Fiskeforbund, Finnmarkseiendommen, Finnmark fylkeskommune og lensmannen i Tana er kritiske til at det nye organet Tanavassdragets fiskeriforvaltning skal forvalte hele den norske delen av nedbørsområdet til den mektige Tanaelva. De mener at forvaltningen kun bør gjelde den del av vassdraget som er lakseførende.

– Den lokale forvaltningen bør ikke gjelde sidevassdrag og innlandsvann hvor det ikke går laks, mener kritikerne.

Ekstrøm ønsker ikke å kommentere denne delen av kritikken.

– Jeg registrerer kritikken. Utvalget er ferdig med sitt arbeid, og nå er det opp til departementet eller regjeringen å vurdere høringsuttalelsene.

Venter på Sametingets uttalelse

Høringsfristen gikk ut den 31. mars. Men Sametinget har fått utsettelse til juni på grunn av at de ikke har plenumssamling før den tid, opplyser departementet.

– Dette betyr at utvalgets forslag om lokal forvaltning, ikke kan realiseres til kommende laksesesong. Men jeg håper at den nye forvaltningsordningen vil være på plass i løpet av 2010, sier Ekstrøm.