Hopp til innhold

– Akte katastrofe jis dah edtjien biegkefaamoe daesnie bigkedh

Troms Kraft jïh Ymber leah goerehtamme gusnie buerebe biegkefaamoe Noerhte-Romsesne utnedh. Návuotna dïhte bööremes sijjie dah daelie jiehtieh.

– Návuotna maehtie bööremes faamoe seabradahkese vedtedh, jïh eah dan stoerre aareale daarpesjen, konsernen åejvie Troms Kraftesne Semmin Semmingsen jïh adm.direktööre Ymberisnie Erling S.Martinsen jiehtieh.

Dah leah ovmessie daajvh Storfjordesne, Gáivuotnesne, Nordreisasne jïh Návoutnasne goerehtamme. Dajven Návuotnasne lea Olmmairassa.

Olmmairassa lea Ábboráššan båatsoesïjtesne. Golme dejstie båatsoesiïjte mij Návuotnasne leah, ij sijhtie biegkefaamoe Olmmairassasne utnedh.

– Mijjese akte katastrofe jis dah edtjien biegkefaamoe daesnie bigkedh, Ábboráššan ståvroeåejvie Mikkel Mathis Hætta jeahta.

Ábborášša ij dan stoerre giesielaante åtna, Hætta buerkeste. Seamma dajvesne gusnie Troms Kraft jïh Ymber sæjhta biegkefaamoen utnedh, Ábborášša sov giesielaante åtna.

– Jis dah biegkefaamoe daesnie bigkieh mijjieh maehtebe soehpenjen vïedtjesne gævnjastibie, Hætta jeahta.

Dah golme båatsoesïjth leah bïeljelamme guktie dah ussjiedieh.

– Mijjieh libie bïeljelamme guktie sjædta jis dah sijhtieh biegkefaamoe daesnie utnedh.

Hætta tuhtjie buerie dah leah meatan prosessesne orreme.

Troms Kraft jïh Ymber lea govleme maam dah båatsoesijth ussjedieh, bene dah vienth dah maehtieh sïemies sjidtedh. Daelie sijhtieh dah konsekvenser tjïelkestidh. Maehtie medtie nieljie jallh vijhte jaepien vaasedh åvtelen tjïelkestammen riejries.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK