Hopp til innhold

912.580.000 kr til samiske formål

912.580.000 kroner foreslår regjeringen til samiske formål neste år.

Sametinget
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette framkommer i budsjettforslaget som ble lagt fram klokken 10 mandag formiddag.

– Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 418 mill. kroner (inklusive Samefolkets fond) i 2014. Dette er en økning på cirka 14,2 mill. kroner fra 2013, heter det i forslaget.

Bevilgninger til samiske formål (ekstern lenke)

Kultur på samme nivå

Bevilgingene til samiske formål kommer fra tilsammen ti departement.

Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa er heller ikke i år prioritert i forslaget til statsbudsjett.

– Vi har elendige lokaler og trenger nye, sier museumsdirektør Birgitta Fossum til NRK.

Pressestøtten til de samiske avisene ligger omtrent på samme nivå som i år. 24 983 000 kr foreslås til blant annet Ávvir og Ságat.

Bevilgningene til samiske kulturformål ligger også på omtrent samme nivå som i år. Totalt foreslås det 107 563 000 kr til samiske kulturformål. I 2013 er det bevilget 102 036 000 kr.

I regjeringens budsjettforslag er det ikke satt av penger til bygging av nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi nasjonateater.

Mer penger til grunnopplæring

Den rødgrønne regjeringen foreslår mer penger til samisk grunnopplæring. Målet med tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner, fylkeskommuner og private skoler som tilbyr samiskopplæring

– Departementet foreslår å øke bevilgningen på posten med om lag 2,7 mill. kroner på grunn av endringer i elevtall og gruppesammensetning. Samlet bevilgning på posten i 2013 er om lag 57,5 mill. kroner, heter det i budsjettforslaget.

Utvikling og produksjon av læremidler for samiske elever, herunder spesialpedagogiske læremidler, læreplanarbeid og tilskudd til råd og veiledning om samisk opplæring, ligger på samme nivå som i år. Det er med andre ord ikke forslått mer penger til dette arbeidet

Stort sprik

I november 2012 vedtok Sametinget at det totale behovet for 2014 er 141.500.000 kroner. Regjeringen ligger langt unna denne summen.

– Sametingets budsjettbehov for 2014 viser behovet for økninger fra budsjettet 2013. Budsjettbehovet viser de totale behovene det samiske samfunnet har. Sametingsrådet vil foreta en nærmere prioritering av budsjettbehov for 2014 vurdert i forhold til kapasiteten i samfunnet, heter det i vedtaket til Sametinget.

Sametingets budsjett for 2013 er på kr 401 413 000, eksklusive Samefolkets fond. Sammenlignet med statsbudsjettet for 2012 gir forslaget til statsbudsjettet for 2013 en økning på kr 32 794 000 til Sametinget.

Dette er de største postene i virkemiddelbudsjetter i 2013: Kultur fikk 32 prosent, språk 25 prosent, kunnskap 15 prosent og næringer fikk 12,4 prosent. Virkemidlene utgjør tilsammen 286.808.000 kroner. Driftskostnadene utgjør 120.390.000 kr.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: