3,5 milliovnh kråvnah Saemien sijtese

Daan biejjien Nøørjen reerenasse lea staatebudsjehtem biejeme, jih dah edtjieh beetnegh Snåasese seedtedh.

Saemien Sijte
Foto: Montasje/Kjartan Trana

– Eah maehtieh, fïerhten jaepien, beetneh-vierhtieh dåajvoehtidh jih destie ij mij læjhkan sjidth. Tjuerieh daelie maam darjodh, daam jeehti Saemien Sijten åejvie, Birgitta Fossum aerebi daan tjakten, mohte daelie Saemien sijte åadtjoeh 3,5 milliovnh kråvnah jåarke barkedh dejnie orre kultuvregåetie.

– Ij nuekies, mohte aalkoe

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Foto: Olav Juven / NRK

Kultuvrejarngem lea 25 jaepieh vuarteme orre gåetiem darjodh jih guhkiem beetneh-vierhtieh vuarteme. Gårroeh partijjen Ola Elvestuen jeahta 3,5 milliovnh ij lea nuekies, mohte lea aalkoe.

– Mijjieh daejrebe dah beetnegh ij lea nuekies, mohte mijjieh sijhtebe jåarke dejnie barkedh nimhte maehtieh prosjektem tjirrehtidh, Elvestuen jeahta.

Saemien sijten direktøøre Birgitta Fossum lea madtjeles jih dam bievnese guarka nimhtie reerenassem vuejnieh ahte lea daerpies bigkedh.

Daelie Fossum åtna veantadidh dah edtjieh staatebudsjehtem jåarke årrodh.