20 jagi doaibma šaddan girjin

Girjjis Finnmárkku filkkagieldda birra sáhttá lohkat filkkagieldda sámepolitihkas ja maiddái Sis-Finnmárkku boazodoallo-nuppástusprográmmas.

Girji Finnmárkku fylkkagieldda maŋimus 20 jagis

Girji Finnmárkku fylkkagieldda maŋimus 20 jagis

Foto: Anne Olli

Iežas lohká Kari Meløy buori movttain čállán girjji, mas leat badjel 400 siiddu. Ja girjjis muitala son olu politihkas, gii lea vuoitán politihkkalaš spealuin, ja muitala maid geat vuoittahalle.

Eanaš son lea čállán das mii Finnmárkkus dáhpáhuvvan lea, muhto maiddái guovddášeiseválddiid ektui. Ieš maid lea Kari Meløy leamaš poletihkkár, poletihkkalaččat gulai son dan áiggis sosialisttaš gurotbellodahkii.

Roggan dieđui vaikke gos

Kari Meløy

Kari Meløy

Foto: Fylkkagielda

Dan áiggis go čálii girjji de lea son šaddan geahčadit buot mearrádusaid maid fylkkagieldda lea dahkan maŋimuš 20 jagis. Finnmárken aviisa čáli dán girjjis dan ahte kulturpolitihká lea čálli rámidan, muhto guolástuspolitihká son gal láitá.

Son láitá fylkkadikki guolástuspolitihka, lohká ahte fylkkadikkis leat ollu mearrádusaid cealkán, justa fal guolástanpolitihkas, muhto de eai leat ges riikka guovddáš-politihkkáriin ožžon dasa doarjaga. Guovddáš poletihkkárat vurdet Carstein Smith lávdegotti cealkámušaide Sámedikki cealkit iežaset oainnu, nu ii leat fylkkadiggi olahan dobbelii fylkkadikki mearrádusaiguin . Kulturpolitihká lohká ges Finnmárkkus doaibmat hirbmat bures justa danne go dás bargá fylkkágielda hui bures ovttas Sámedikkiin. Ja ruhta maid lea valljis dán doibmii go lea leamaš buorre ovttasbargu Sámedikkiin.

Finnmárkku fylka ja Sámediggi leat bures ovttasbargan

Erenoamáš bures lohká leat bargan ovttas musihka, filmma ja kulturmuittuid ektui. Erenoamážit namuha "Musikk i Finnmark" go dát ovttasbargu lea veahkehan sámi musihkkáriid erenoamáš ollu. Sámi musihkkárat ja ártisttat leat beassan bures fállat iežaset máhtolašvuođas.

Čálii njeallje jagi

Njeallje jagi son geavahii girjji čállimii, ja lea deavdán badjelaš 400 siiddu. Nu ahte Kari Meløy lea čállán sullii 100 siiddu jagis. Ii ge loga alddis lean makkárge plána go álggii čállit, lohká čállima ovdánan barggu bokte.

Iežas muitala logadan aviissaid, ohcan dieđuid interneahtas ja diehtalasat háleštan olbmuiguin. Dál lea girji lohkan lahkai, ja ieš gal Kari Meløy lohká dán lean somás bargun, vaikke dadjalastta gal ahte varra lei gal muhtin fágahistorihkkár galgat čállit girjji, muhto su dat bivde čállit, ja iežas mielas orru son bures čoavdán dán doaimma.

Govva girjjis

Govva girjjis

Foto: Finnmárkku fylkkagielda