To mill. mer til verdiskapning

Regjeringen vil gi to millioner kr mer til verdiskapningsprogrammet som Sametinget forvalter.

Laila Inga har mye å tilby turistene

Laila Inga er en av aktørene som tilbyr turister samiske kultur.

Foto: Arild Inga

I år var bevilgningen 6,5 mill. kr, og dermed blir rammen for neste år 9,5 mill. kr.

– Hovedmålsettingen med programmet er å fremme levedyktige virksomheter, og bidra til en bærekraftig utvikling i samiske samfunn. Programmet må sees i sammenheng med en rekke andre programmer og satsinger innenfor næringsutvikling og reiseliv, heter det i budsjettforslaget til regjeringen.

Ifølge budsjettdokumentet er økningen gitt på bakgrunn av Sametingets ønske om en fortsatt utvikling av programmet.

Korte nyheter

 • Árvvoštallá váidit Norgga stáhta

  Mearrasámiid guolástussearvi árvvoštallá váidit Norgga stáhta, go sin mielas ii leat stáhta geavatlaččat háliidan duođaštit ahte mearrasámiin leat guolástanvuoigatvuođat avádagas. – Jus vuoigatvuođat ja guolli galggaš ruovttoluotta guovlluide, de ferte diggái, Arne Eriksen. Bivdu jođiheaddji. Geahča olles ášši:

  Næringsorganisasjonen Bivdu vurderer å stevne staten for å få rettighetene tilbake og fisken tilbake til kyst- og fjordområdene.
 • Tráilarvuoddji sádden buohccevissui

  Heahtebálvalusat leat ožžon tráilarvuoddji, gii vujii badjelluotta Deanus, Sirpmá guovllus olggos tráilaris, ja almmái lea sáddejuvvon helikopteriin Girkonjárgga buohccevissui. Sii ožžo albmá olggos rohpeluŋkká čađa.

  – Mii eat leat áibbas sihkkarat man dilis son lea, muhto mii diehtit son lea dieđuid alde, muitala operašuvdnajođiheaddji Tarjei Leinan Mathiesen.

  – Geaidnu lea dál fas rahppon johtolahkii, dadjá Leinan Mathiesen.

 • Mot innspill til reindriftsavtale

  Nordkalottfolket stemte i mot alle innspill til reindriftsavtalen på sametingets plenumsmøte i dag. Partiet la i stedet en merknad til saken hvor de bl.a. uttaler: "Nordkalottfolket mener at reindriftsnæringen skal ha beiterett, men da på lik linje med andre næringers bruksrett i områdene. Utmarksbruker innenfor utmarksnæringer, jakt, fangst og fiske, høsting av bær og urter, og beite til husdyr, skal alle behandles likeverdig i utmarka."

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK