17 millioner mer til samiske formål

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 843 millioner kroner til samiske formål for 2012, en økning på rundt 17 millioner kroner.

Sametinget
Foto: NRK

Sametinget vil i 2012 forvalte bevilgninger fra ulike departementer på om lag 372 millioner kroner, en økning på cirka 12 millioner kroner fra 2011.

– Regjeringen har de siste tre årene sørget for en økning på til sammen 23 millioner kroner til samisk språk over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Av økningen til Sametinget siden 2008 har 12 millioner kroner vært begrunnet med Sametingets viktige rolle i arbeidet med samiske språk. Jeg er tilfreds med at Sametinget tilføres ytterligere 1 million kroner til dette arbeidet for 2012, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Penger til Divvun

Regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2012 foreslått en bevilgning på 5,246 millioner kroner til Divvun-prosjektet, 1 million kroner til Sametingets arbeid med informasjon overfor samisk ungdom og arbeid med samiske språk og 9,446 millioner kroner til tilskuddsordningen for styrking av samisk språk.

Divvun har blant annet utviklet stavekontroll og korrekturprogram for nord-, lule- og sørsamisk og digitale pedagogiske verktøy.

Moderne språkteknologi er en forutsetning for at samiske språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn. 2012 er det første året med full drift av Divvun ved Universitetet i Tromsø.

For 2012 foreslås det bevilgninger på 233,650 millioner kroner til Sametinget over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg kommer den årlige avkastningen fra Samefolkets fond.

70 millioner til kulturformål

Over Kulturdepartementets budsjett foreslås det bevilget 70,4 millioner kroner til Sametinget til kulturformål for 2012, en økning på 3 millioner kroner fra 2011. Bevilgningen til Sametinget til kulturformål er dermed økt med over 38 millioner kroner siden 2005.

Det er også foreslått et tilskudd til samiske aviser på 23,4 millioner kroner. Tilskuddet går til produksjon av samiske aviser og til produksjon av avissider på lulesamisk og sørsamisk. Siden 2005 er støtten til samiske aviser økt med over 10 millioner kroner.

Samisk kirkeråd til Tromsø

Over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett vil det i 2011 bli satt av 600 0000 kroner til flyttingen av sekretariatet til Samisk Kirkeråd fra Oslo til Tromsø. I 2012 vil det bli tildelt 400 000 kroner til formålet.


Regjeringen foreslår en økning på 90 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 70,5 millioner kroner til høgskolen.

I tillegg fortsetter regjeringen oppfølging av "Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning" og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.

Internasjonalt filmsenter

Regjeringen foreslår en økning på 260 000 kroner til Internasjonalt samisk filmsenter. Filmsenteret har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet og Norden.

Regjeringen foreslår å bevilge 3,61 millioner kroner til drift av Internasjonalt Reindriftssenter i Kautokeino. Senteret ble etablert i 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift.

Gáldu

Regjeringen foreslår å bevilge 3,214 millioner kroner til drift av Gáldu - Kompetansenteret for urfolks rettigheter. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om, og forståelsen for samiske rettigheter og urfolksrettigheter. I tillegg til bevilgningen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, er det i budsjettforslaget til Utenriksdepartementet tatt høyde for å gi tilskudd til senterets virksomhet.

Videre foreslår Regjeringen at Gáldu tildeles midler til en treårig prosjektstilling for arbeid med likestilling og antidiskriminering. Prosjektet startet opp i 2010 og avsluttes med en evaluering i 2012.

Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord får 1,645 millioner til festivalen neste år, det er en økning på 49 000 kroner.