Hopp til innhold

- Regjeringen bryter folkeretten og grunnloven

 - Regjeringen legger opp til lovbrudd når de foreslår strukturering av fiskefartøy under 15 meter. Det hevder Sametingsrådets fiskeritalskvinne Ann-Mari Thomassen.

Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen
Foto: Sametingets pressebilder

Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen mener at Stortingsmeldingen "Strukturpolitikk for fiskeflåten" er i strid med grunnloven og folkeretten.

- Dersom regjeringen og Stortinget overkjører interessene til det sjøsamiske fiskeriet vurderer Sametinget å fremme denne saken for folkerettsdomstolen, sier Thomassen.

Ikke grundig nok vurdert

- Det er klare brudd i forhold til grunnloven og i forhold til folkeretten i og med at samiske fiskerier er en viktig del av den sjøsamiske kulturen. Regjeringen har ikke gjort de vurderingene som man er forpliktet til å gjøre for å finne ut hva disse tiltakene vil ha å si for sjøsamisk kultur, sier Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen.

 Regjeringen  legger opp til lovbrudd

Thomassen mener at hun har belegg for å hevde at regjeringen legger opp til lovbrudd. 

- Sametinget har gjort selvstendige, juridiske vurderinger, og i forhold til disse vurderingene så mener Sametingsrådet at her kan det være brudd på folkeretten og grunnloven.

Vurderer rettslig prøving

- Hvis vi ikke får gehør i Stortinget, så får vi vurdere å bringe dette inn for ILO-systemet, sier Thomassen.

- Til syvende og sist kan det til og med bli aktuellt å løfte saken til den folkerettslige domstolen.

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.